Tez No İndirme Tez Künye Durumu
533037
Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin benlik saygısı, sosyal destek algıları ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi / Examination of the relationship among self-esteem, perceived social support and hopelessness of adolescents in orphanages
Yazar:SÜMEYRA ŞİMŞEK
Danışman: DOÇ. DR. CEMAL ONUR NOYAN
Yer Bilgisi: Üsküdar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Algılanan sosyal destek = Perceived social support ; Benlik saygısı = Self esteem ; Ergenler = Adolescents ; Sosyal destek = Social support ; Umutsuzluk = Hopelessness ; Yetiştirme yurtları = Orphanages ; Ölçekler = Scales
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
75 s.
Ergenlik dönemi, çocukluk ve erişkinlik döneminin arasındaki kritik bir geçiş evresi olarak bilinmektedir. Bu dönemde, bireyleşmenin adımları atılarak kişilerin sosyal hayatları aile dışında farklı ortamlarda şekillenmeye ve önem kazanmaya başlar. Bu doğrultuda yapılan bu çalışma, ergenlerde sosyal destek algısının benlik saygısı ve umutsuzluk düzeylerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada toplamda 103 ergen bireyin anketlere vermiş olduğu yanıtların verileri incelenerek araştırma değişkenleri arasındaki ilişki ve demografik değişkenler bakımından araştırma değişkenlerinin farklılaşma düzeyleri ele alınmıştır. Katılımcıların benlik saygısını ölçmek için "Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği", algılanan sosyal desteği ölçmek için "Algılanan Sosyal Destek Ölçeği"; umutsuzluk düzeylerini ölçmek için "Beck Umutsuzluk Ölçeği" Kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, demografik değişkenler bakımından benlik saygısı, algılanan sosyal destek alt boyutları ve umutsuzluk puan ortalamalarının anlamlı düzeyde farklılaştığı saptanmştır. Bununla birlikte, yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin; düşük benlik saygısı ile algılanan öğretmen desteği puanları anlamlı ve negatif ilişkili bulunmuştur. Umutsuzluk ile algılanan sosyal destek öğretmen alt boyutu arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Algılanan sosyal destek alt boyutları arasında ise pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Yapılan doğrusal regresyon analizi sonuçlarına göre, katılımcıların umutsuzluk düzeyi, algılanan öğretmen desteği tarafından anlamlı bir biçimde yordanmaktadır. Yapılan bu çalışmada elde edilen bulguların, ülkemizde yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin psikososyal özellikleri hakkında güncel veri sunması ve ilerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalara katkı sağlayabilecek bulgular içerdiği düşünülmektedir. Farklı örneklem grupları ile ileri araştırmaların yapılabileceği öne sürülmektedir. Anahtar Kelimeler: Algılanan Sosyal Destek, Benlik Saygısı, Ergenlik, Umutsuzluk
This study aimed to examine the relationship among self-esteem, perceived social support, and hopelessness levels of adolescents in orphanages. For this study, 103 adolescents filled out survey forms for analyzing the degree of relationship among research variables. The measurement instruments included as "Rosenberg Self-esteem Scale" for self-esteem; "Perceived Social Support Scale" for perceived social support, and "Beck Hopelessness Scale" for hopelessness levels of adolescents. Data analyses included descriptive, comparative, and correlational methods in this study. Based on the findings, significant differences were found in self-esteem, perceived social support, and hopelessness scores of adolescents in terms of demographic variables. However, correlational analysis indicated that low self-esteem was also found as negatively correlated with the subscale of perceived teacher support. Regression analyses also showed that, perceived teacher support also predicted hopelessness scores of the adolescents in orphanage. The findings of this study provided up-to-date results regarding psychosocial features of adolescents in orphanage. Additionally, they may also be contributive in terms providing results for further research and applications. Further research may be needed with different sample groups for analyzing the research variables. Key Words: Adolescents, Hopelessness, Perceived Social Support, Self-esteem.