Tez No İndirme Tez Künye Durumu
336841
Adolesan çağdaki sıçanların epididiminden alınan spermlere ve testis Leydig hücrelerine sigara dumanının ve kurkumin antioksidanının etkilerinin mikroskopik incelenmesi / The microscopic investigation of cigarette smoke and antioxidant effects of curcumin on the sperm cells acquired from the epididymis and the Leydig cells of the adolescent rats
Yazar:ASLI GÜMÜŞEL
Danışman: PROF. DR. FARUK ALKAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology ; Histoloji ve Embriyoloji = Histology and Embryology ; Üroloji = Urology
Dizin:Kurkumin = Curcumin ; Leydig hücreleri = Leydig cells ; Mikroskopi-elektron = Microscopy-electron ; Mikroskopi-ışık = Microscopy-polarization ; Sigara içme = Smoking ; Sıçanlar = Rats ; Testis = Testis
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
89 s.
Oksidatif stres, anormal sperm üretimine ve sperm fonksiyonunda bozulmaya neden olur. Önceki çalışmalarda içerdiği toksik maddelerden dolayı sigaranın Leydig ve Sertoli hücrelerinde hasar oluşturduğu ve spermatogenik hücrelerin proliferasyonunu engellediği gösterilmiştir. Kurkumin ise geniş çapta farmokolojik ve biyolojik aktiviteye sahip bir bileşiktir. Kurkuminin antioksidan etkileri çok sayıda çalışma ile kanıtlanmıştır. Çalışmamızda 150-200 gr ağırlığında yaklaşık 2 aylık 32 adet erkek Wistar albino sıçan 8?erli 4 gruba ayrıldı. Kontrol grubu olan ilk gruba 28 gün boyunca gavaj yoluyla 1ml/kg dimetilsülfoksit (DMSO) verildi. 2. gruba 28 gün boyunca, gavaj yoluyla 1ml/kg DMSO verildi ve günde 2 saat sigara dumanı etkisi altında bırakıldı. 3. gruba 28 gün boyunca günde 100 mg/kg kurkumin 1 ml/kg DMSO?da çözünerek gavaj yolu ile verildi. 4. grup ise 28 gün boyunca günde 2 saat sigara dumanı etkisi altında bırakıldı ve günde 100 mg/kg kurkumin 1ml/kg DMSO?da çözünerek gavaj yolu ile verildi. Hayvanlar 28. günde sakrifiye edildi. Epididimin kuyruk kısmından alınan spermlerin morfolojik incelemesi ve Makler kamarasında sayımı yapıldı. Sonuçlar tek yönlü varyans analizi ile istatiksel olarak incelendi. Hayvanların testisleri ışık ve elektron mikroskopik incelemeler için uygun fiksatife alınıp rutin takip ve gömme prosedürü uygulandı. Sonuç olarak, hem ışık mikroskopik hemde elektron mikroskopik incelemelerde sigaranın spermatogenezi ve Leydig hücrelerini olumsuz yönde etkilediği ve sperm sayısını azaltıp, anormal sperm sayısını artırdığını gözlemledik. Kurkumin antioksidanının ise sperm sayısını artırdığını, anormal morfolojiye sahip spermleri azalttığını yani olumsuz etkilerin iyileştirmesinde rol oynadığını saptadık.
Oxidative stress causes abnormal sperm production and impairs the sperm functions. The previous outcomes of scientific research show that the toxic substances in cigarette smoke injured Leydig and Sertoli cells and they also inhibited spermatogenic cells. Curcumin is a compound that has a wide range of pharmacologic and biologic activities. Numerous studies proved its antioxidant effects. We used approximately 2 months old, 32 male Wistar albino rats, weighing 150-200 g in this research and divided them into 4 groups. Each group contained 8 animals. We gave 1ml/kg dimethylsulfoxide (DMSO) by gavage to the control group for 28 days. The second group exposed to 2 hrs. of cigarette smoke and received 1ml/kg DMSO by gavage daily for 28 days. The third group received 100 mg/kg curcumin dissolved in 1ml/kg DMSO daily by gavage for 28 days. The fourth group exposed to 2 hrs. of cigarette smoke and received 100 mg/kg curcumin dissolved in 1 ml/kg DMSO by gavage daily for 28 days. We counted the sperms obtained from the tail of epididymis in Makler chamber, and prepared smears to examine the sperm morphology. The testis specimens prepared with appropriate methods for light and electron microscopy. The statistic results of the cell counts, sperm morphology, and body weights analyzed by one-way ANOVA. In conclusion, light and electron microscopical examinations showed that cigarette smoke have adverse effects on spermatogenesis, and Leydig cells. It decreased sperm counts and increased the abnormal sperm counts. However the antioxidant effects of Curcumin increased the sperm counts and decreased the amount of sperms having abnormal morphology. Thus, Curcumin plays an important role in decreasing the negative effects of cigarette smoke on sperm counts and abnormalities.