Tez No İndirme Tez Künye Durumu
603528
Comparative analysis of the international regulations and guidelines related to the seismic hazard assessment for nuclear facilities / Nükleer tesisler için sismik tehlike analizleri ile ilgili uluslararası düzenleme ve kılavuzların karşılaştırmalı analizi
Yazar:BARIŞ GÜNER
Danışman: PROF. DR. ZEYNEP GÜLERCE ; PROF. DR. NURETDİN KAYMAKCI
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deprem Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
243 s.
Türkiye, önümüzdeki on yıl içinde 12 ünite nükleer reaktör inşa etmeyi ve işletmeyi planlamaktadır, bu sebeple Nükleer Düzenleme Kurumu, tüm aday tasarımlar için uygulanabilir olan ve uluslararası düzenlemelere uygun; sistematik, kapsamlı ve güncel bir sismik tehlike değerlendirme kılavuzuna ihtiyaç duymaktadır. Bu amaca ulaşmak için, mevcut sismik tehlike analizi uygulamaları ile önde gelen ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve Türkiye'nin ilgili düzenleyici gerekleri sismik kaynak ve yer hareketi karakterizasyonunun kritik taraflarına odaklanarak değerlendirilmekte ve karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırmalar, önceki nükleer santral projelerinde uygulanan iyi pratikler ve geçmiş deneyimlerden alınan öğrenilmiş dersler yoluyla niteliksel olarak desteklenmektedir. Karşılaştırma sonucunda, mekânsal ölçeklerin ve yetkin fayların tanımlanmasında, deprem tekrarlanma parametrelerinin tahmininde, dikkate alınan en küçük deprem büyüklüğü değerinde, en büyük deprem büyüklüğünün belirlenmesinde, yer hareketi tahmin modellerinin seçilmesinde ve yer hareketi değişkenliğinin belirlenmesinde pratik uygulamalarda ve düzenleyici gereklerde dikkate değer farklılıklar tespit edilmiştir. Uluslararası yaklaşımlardaki farklılıkları daha da vurgulamak amacıyla, referans NGS sahası için tehlike eğrileri üzerinden sayısal karşılaştırmalar yapılarak sunulmuştur. Analiz sonuçları, yer hareketi modellerinin ve bunlara ilişkin belirsizlik seviyesinin seçiminin ve yakın bölge ölçeğinde görece küçük yetkin bir fayın bulunması olasılığının tasarıma esas yer hareketi üzerinde diğer parametrelere kıyasla daha büyük bir etkiye (2 kata kadar artış) sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Karşılaştırma sonuçları göz önünde bulundurularak, Türkiye'ye ve diğer nükleer alana girmekte olan ülkelere gelecekteki sismik tehlike kılavuzları ve uygulamaları için somut tavsiyeler sunulmaktadır.
Turkey intends to build and operate twelve nuclear reactor units in the next ten years; therefore, the regulatory body of Turkey needs a systematic, comprehensive, and up-to-date seismic hazard assessment (SHA) guideline that is applicable for all candidate designs and compatible with the international legislative structures. To facilitate towards this goal, current SHA practice and related regulatory requirements of the leading countries, international organizations, and Turkey are evaluated and compared by focusing on the critical aspects of seismic source and ground motion characterization. Discussions are qualitatively supported by the good practice implemented in the previous nuclear power plant (NPP) projects and the lessons learned from the past experiences. Considerable differences in practical applications and regulatory requirements have been identified in the definition of spatial scales, capable fault terminology, estimation of magnitude recurrence parameters, considered minimum magnitude, assigned maximum magnitude, selection of ground motion models, and truncation of ground motion variability. Quantitative comparisons in terms of the hazard curves are provided to further underline the range and extend of the differences in international approaches for a reference NPP site. Analysis results revealed that the selection and level of truncation for the uncertainty of ground motion models and the possibility of existence for a relatively small capable fault in near region scale have a higher impact (up to 2-fold increase) on the design-basis ground motion, compared to the other parameters. Tangible recommendations are provided for Turkey's and other embarking countries' future SHA guidelines and applications based on the comparison results.