Tez No İndirme Tez Künye Durumu
169848
Akdeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren Colchicum L. (lilliaceae) cinsine ait türlerin taksonomik yönden araştırılması / The taxonomic investigation on Colchicum L. (liliaceae) species in mediterrenean region
Yazar:OLCAY DİNÇ DÜŞEN
Danışman: PROF.DR. HÜSEYİN SÜMBÜL
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2005
270 s.
ÖZET AKDENİZ BÖLGESİ'NDE YAYILIŞ GÖSTEREN COLCHİCUM L. (LILIACEAE) CİNSİNE AİT TÜRLERİN TAKSONOMİK YÖNDEN ARAŞTTRILMASI OLCAY DİNÇ DÜŞEN Doktora Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL 2004, 246 sayfa Bu araştırmada, 2000-2004 yılları arasında Akdeniz Bölgesi'ndeki farklı lokalitelerden toplanan 20 Colchicum L. türüne ait örneklerin morfolojik, anatomik ve palinolojik özellikleri çalışılmıştır. Morfolojik çalışmalar kapsamında, farklı herbaryumlarda bulunan yerli ve yabancı botanikçilerce toplanan örnekler ile tez aşaması sırasında tarafımızdan toplanan çok sayıda örnekten faydalanılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye Florası'nda bu cinse ait türlerin betimlerinde yer almayan ve türler arasında farklılıklar gösteren yeni özellikler tespit edilmiş ve bu özelliklerin de ilave edilmesi ile Akdeniz Bölgesi'nde yayılış gösteren Colchicum türlerine ait detaylı morfolojik betimler ve daha kullanışlı tür teşhis anahtarları hazırlanmıştır. Bununla birlikte türlerin mevcut yayılış alanlarına tarafımızdan yeni yayılış alanları da eklenmiştir. Anatomik çalışmalar kapsamında türlere ait anatomik betimler yapılmış ve bunlar ışık mikroskobunda çekilen fotoğraflarla desteklenmiştir. Bu çalışmanın palinolojik kısmı ise, Türkiye'de Colchicum cinsine ait türlerin polenleri üzerinde Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılan ilk araştırmadır. Çalışma sonucunda elde edilen palinolojik verilerin değerlendirilmesi suretiyle türler arasındaki ilişkiler belirlenmiş, çekilen ışık ve Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) görüntüleri ile polen morfolojileri tanımlanmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Akdeniz Bölgesi, Anatomi, Colchicum, Liliaceae, Morfoloji, Palinoloji, SEM, Taksonomi JÜRİ: Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU Prof. Dr. İbrahim BAKTIR Prof. Dr. Hayri DUMAN Yard. Doç. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK
ABSTRACT THE TAXONOMIC INVESTIGATION ON COLCHICUML. (LELIACEAE) SPECIES IN MEDITERRENEAN REGION OLCAY DİNÇ DÜŞEN Ph. D. Thesis in Biology Adviser: Prof. Dr, Hüseyin SÜMBÜL 2004, 246 pages In this research, morphological, anatomical and palynological characters of twenty Colchicum L. species which were collected between years 2000-2004 from different localities of Mediterranean Region were investigated. During the morphological investigations, different herbaria samples which were collected by native and foreign botanists; the numerous samples I collected were also used. As a result of this study, new features were determined which had peviously not existed in the descriptions of Colchicum species in Turkish Flora. This enabled differences between species to be determined. The detailed morphological descriptions and useful identification keys prepared of Colchicum species are those which are distributed in the Mediterranean Region. New areas for Colchicum species were recorded. In anatomical investigations, anatomical descriptions for species were made and supported with light microscope photographs. The palynological part of this study first time an investigation was made using Scanning Electron Microscope (SEM) on pollens of Colchicum species in Turkey. By evaluating data for each species obtained in palynological studies, the relationships between these species were determined and also their pollen morphologies were defined with light and Scanning Electron Microscope (SEM) images. KEY WORDS: Anatomy, Colchicum, Liliaceae, Mediterranean Region, Morphology, Palynology, SEM, Taxonomy COMMITTEE: Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEO?LU Prof. Dr. İbrahim BAKTIR Prof. Dr. Hayri DUMAN Asst. Prof. Dr. Ramazan Süleyman GÖKTÜRK