Tez No İndirme Tez Künye Durumu
480816
Acil servise başvuran kanser hastalarının klinik karakteristikleri ve aciliyet durumlarının değerlendirilmesi / Evaluation of clinical characteristics and emergency cases of cancer patients presented to emergency department
Yazar:İBRAHİM ERDEM
Danışman: PROF. DR. MURAT PEKDEMİR
Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:Onkoloji = Oncology
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil tıp = Emergency medicine ; Demografi = Demography ; Kanser hastaları = Cancer patients ; Neoplazmlar = Neoplasms ; Palyatif bakım = Palliative care
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2017
73 s.
Giriş ve Amaç Kanser, dünya genelinde sıklığı giderek artan önemli bir sağlık problemidir. Kanser hastalarının sayısındaki artış, bu hastaların acil servis başvurularını da arttırmaktadır. Çalışmanın amacı acil servise başvuran kanser hastalarının demografik ve klinik özelliklerini inceleyerek hastaların onkolojik acil sıklığını ve onkolojik acili öngörebilecek faktörleri saptamaktır. Gereç ve Yöntem: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji ve Hematoloji klinikleri tarafından takipli 18 yaş üzeri kanser hastalarının 01.01.2015-31.12.2016 tarihleri arasındaki acil servis başvuruları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik ve klinik özellikleri veri formlarına kaydedildi. Başvuru özellikleri incelenerek hastalar onkolojik acil grubu, palyatif bakım grubu ve diğer başvurular olarak sınıflandırıldı. Onkolojik acili öngermede yardımcı olabilecek model oluşturuldu. Bulgular: 2176 hastanın 6025 başvurusu incelendiğinde hastaların yaş ortalaması 59.76 olup, 3492'si (%57.9) erkek cinsiyetteydi. En sık gastrointestinal sistem maligniteleri (%23.6) saptandı. Hastaların %45.1'inde metastaz mevcuttu. En sık geliş şikayeti Ağrı (%28.7), en sık laboratuvar anormalliği Anemi (%26.6) olarak bulundu. Hastaların 1202'sinin (%55.2) acil servise birden fazla başvuruda bulunduğu saptandı. 5721 başvuru (%94.9) Sarı triyaj kategorisinde değerlendirildi. Başvuruların 3688'i (%61.2) mesai saatleri dışında gerçekleşti. Hasta başvurularının 5017'si (%83.3) taburculukla, 896'sı (%14.9) servis yatışıyla sonlanmıştır. Taburcu olan hastaların 525' i(%8.7) aynı şikayetle tekrar acil servise başvurmuştur. Başvuruların %9.9 'u onkolojik acil olarak değerlendirildi. Onkolojik acili öngörebilecek faktörler beyin tümörü, ateş, nörolojik şikayetler, haftasonu başvurma olarak saptandı. Sonuç: Kanser hastaları acil servise genellikle palyatif bakım ihtiyacı nedeniyle başvurmaktadır, onkolojik acil olan hastaları saptayabilmek için acil servis hekimleri yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Kanser, Acil Servis, Onkolojik Acil, Palyatif Bakım
Objective Cancer is an increasingly important health problem worldwide. The increase in the number of cancer patients also increases the emergency department (ED) admission of these patients. The purpose of the study is to determine the oncologic emergency frequency and the predicting factors of oncologic emergencies by evaluating the demographic and clinical characteristics of the emergency department cancer patients. Material and Methods A retrospective study was conducted with adults patients who admitted to ED and were treated at Kocaeli University Medical Oncology and Hematology Departments between 01.01.2015-31.12.2016. The demographic and clinical characteristics of the patients were recorded in data forms. Patients were classified as oncologic emergency group, palliative care group and other admissions by reviewing their admission characteristics. The model was established to help in predicting oncologic emergencies. Results 6025 ED admissions of 2176 patients were examined, the mean age of the patients was 59.76 and 3492 (57.9%) of the patients were male. Gastrointestinal system malignancies were the most common malignancy. Metastasis was recorded 45.1% of the patients. Pain was the most frequent complaint and anemia was the most frequent laboratory anomaly. Of the 1202 patients (55.2%), had multiple ED admission. 5721 applications (94.9%) were evaluated in yellow triage category. 3688 (61.2%) of the admissions were in the out of the working hours. Of the patients, 5017 (83.3%) were discharged and 896 (14.9%) were admitted to wards. 525 (8.7%) of the discharged patients were re-admitted to the ED with the same symptoms. 9.9% of the admissions were considered as oncologically emergent. Factors which were predicted oncologic emergencies were brain tumor, fever, neurological symptoms and admission at weekends. Result Cancer patients usually apply to ED's fort he need of palliative care. Emergency physicians should be knowlegable and experienced in order to detect oncologic emergencies. Key Words: Cancer, Emergency Department, Oncologic Emergencies, Paliative Care