Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140141 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Survey on the system of architectural education at the Middle East Technical University department of architecture, 1956-1980 / Orta Doğu Teknik Üniversitesi mimarlık bölümü eğitim sistemi üzerine bir çalışma, 1956-1980
Yazar:YÜKSEL YEŞİM UYSAL
Danışman: Y.DOÇ.DR. ELVAN ALTAN ERGUT
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Mimarlık = Architecture
Dizin:Eğitim = Education ; Eğitim sistemi = Education system ; Eğitim tarihi = Educational history ; Mimarlık = Architecture ; Mimarlık eğitimi = Architectural education ; Mimarlık tarihi = Architectural history ; Orta Doğu Teknik Üniversitesi = Middle East Technical University
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
203 s.
oz ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ MİMARLIK EĞİTİMİ SİSTEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, 1956-1980 Uysal, Yüksel Yeşim Y. Lisans, Mimarlık Tarihi Bölümü Tez Yöneticisi: Assist. Prof. Dr. Elvan Altan Ergut September 2003, 206 Sayfa Bu tez, 1956-1980 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'ndeki mimarlık eğitimi sistemini incelemektedir. Bu okulun mimarlık eğitimi sisteminin oluşumu ve dönüşümü, bu dönemdeki Türkiye'nin sosyal, politik, ekonomik ve mimari bağlamların ve mimari eğitim sistemlerinin evrimlerini referans alarak araştırılmıştır. Mimarlık Bölümünün eğitimi yalnızca İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan bağlanımdaki Bauhaus programına göre oluşmamış, fakat aynı zamanda değişen mimarlık teorisi ve design metodları ile dönüşmüştür. Bu çerçeveiçerisinde, gerek okulun mimarlık eğitim sistemi, gerek oluşturduğu kurumsal kimlik, Türkiye'de mimarlık eğitiminin kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca, sonraki yıllarda, okulun eğitim sistemi ülkedeki diğer kurumlar için sistemlerini yeniden yapılandırmada ana model olmuştur. Bu bağlamda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nün mimarlık eğitimi sistemine odaklanan bu tez, aynı zamanda bu üniversitenin ve dönemin sosyal, politik, ekonomik ve mimari bağlamının tarihçesi niteliğini taşımaktadır. Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Modern Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Eğitimi, Mimari Teori, Tasarım Metodları. vı M^ 033JL-J--
ABSTRACT A SURVEY ON THE SYSTEM OF ARCHITECTURAL EDUCATION AT THE MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE, 1956-1980 Uysal, Yüksel Yeşim M. A., Department of History of Architecture Supervisor: Assist. Prof. Dr. Elvan Altan Ergut September 2003, 203 Pages This thesis explores the system of architectural education in the Middle East Technical University Department of Architecture between 1956 and 1980. The formation and the transformation of the system of architectural education in the school are investigated with references to the evolution of the social, political, economic and architectural context of Turkey in the period and the systems of architectural education applied in the country. The education in the Department of Architecture not only formed its system according to the Bauhaus program as applied iiiin the postwar American context, but also transformed it with changing architectural theory and the design methodology. Both the school's system of architectural education and the institutional identity established by the school provided significant contributions to the institutionalization of architectural education in Turkey. Besides, in the following decades, the school's system of education became a basic model for other institutions in the country in re-structuring their systems. In this respect, by focusing on the M.E.T.U. Department of Architecture's system of architectural education, this study aims to be a history of the Middle East Technical University and the social, political, economic and architectural context of the period as well. Keywords: Modernization, Modern Architecture, Middle East Technical University, Architectural Education, Theory of Architecture, Design Methodology. IV