Tez No İndirme Tez Künye Durumu
133442 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Buji ile ateşlemeli tek silindirli değişken sıkıştırma oranlı bir motorun teorik simülasyonu / Theoretical simulation of a single cylinder spark ignition engine with variable compression ratio
Yazar:PERİHAN ERDURANLI
Danışman: PROF. DR. MUSTAFA BALCI
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Buji ateşlemeli motorlar = Spark ignition engines ; Motorlar = Motors ; Yakıt ekonomisi = Fuel economy
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2003
219 s.
BUJİ İLE ATEŞLEMELİ TEK SİLİNDİRLİ DEĞİŞKEN SIKIŞTIRMA ORANLI BİR MOTORUN TEORİK SİMÜLASYONU (Doktora Tezi) Perihan ERDURANLI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ağustos 2003 ÖZET Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeye bağlı olarak gerek zaman kaybını gerekse maliyeti azaltmak için bilgisayarlarda hazırlanan simülasyon programlan ile motor performanslarının tahmin edilmesinden sonra motorların imal edilmeleri giderek önem kazanmaktadır. Bu sayede, temel tasarım parametreleri bilinen bir motorun performansı tahmin edilebilmekte, tasarım değişkenlerinin performans üzerindeki etkileri önceden belirlenebilmekte ve mevcut modelin yetersiz olduğu alanlar gelecekte yapılacak çalışmalar için yol gösterici olmaktadır. Sıkıştırma oranı, motor performansını etkileyen en önemli parametrelerden biridir. Bu çalışmada dört zamanlı, tek silindirli, normal emişti buji ile ateşlemeli bir motorun tam yükte l'er derecelik (KM A) adımlar halinde farklı sıkıştırma oranları (6:1-11:1), farklı motor hızları (1200 l/min-3600 1/min) ve farklı hava fazlalık katsayıları (0,95-1,05) için tüm termodinamik çevrim ve performans analizleri bir bilgisayar programı ile simüle edilmiştir. Hazırlanan program ile indike ve fren ortalama efektif basınç ve güç değerleri, fren momenti, indike verim, volümetrik verim, özgül yakıt tüketimi gibi performans parametreleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlarla bu parametrelerin KMA, sıkıştırma oranı, motor hızı ve hava fazlalık katsayısı ile değişimleri grafikler halinde sunulmuştur. Sonuç olarak, grafikler literatürü destekleyen eğilimlergöstermiştir. Simülasyon programı, daha gelişmiş yanma ve ısı transfer modelleri kullanılarak düzenlendiğinde farklı yükler için daha gerçekçi sonuçlar alınabilecektir. Bilim Kodu : 626.10.01 Anahtar Kelimeler : Buji ile ateşlemeli motor, hava-yakıt oranı, değişken sıkıştırma oranı, özgül yakıt tüketimi Sayfa Adedi : 195 Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Mustafa BALCI
Ill THEORETICAL SIMULATION OF A SINGLE CYLINDER SPARK IGNITION ENGINE WITH VARIABLE COMPRESSION RATIO (Ph.D. Thesis) Perihan ERDURANLI GAZI UNIVERSITY INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY August 2003 ABSTRACT With the advancements on computer technologies, in order to reduce both time losses and cost, producing engines after predicting the engine performances by computer simulation programs is graduaUy becoming important. Accordingly, the performance of an engine whose basic design parameters are known can be predicted, the effect of design variables on engine performance can be determined before manufacturing and inadequate areas of the current model can guide future research. Compression ratio is one of the most important parameters affecting engine performance. In this study, all thermodynamic cycle and performance analyses were simulated by a computer program for various compression ratio (6:1- 11:1), various engine speed (1200 l/min-3600 1/min) and air excess coefficient to crank shaft angle with 1 degree increment at full load of a spark ignition engine with four stroke, single cylinder and natural aspirated. Indicated and brake mean effective pressure and power, brake torque, indicated efficiency, volumetric efficiency, specific fuel consumption engine performance parameters were calculated by the present program. Variations of these parameters with calculated data to crank angle, compression ratio, engine speed and air excess coefficient were presented graphically. As a result, the graphs showed consistencies with the literature. When the simulation program is adjusted byIV using more improved combustion and heat transfer models, more realistic results would be obtained for different loads. Science Code : 626.10.01 KeyWords : Spark ignition engine, air-fuel ratio, variable compression ratio, specific fuel consumption Page Number : 195 Adviser : Prof. Dr. Mustafa BALCI