Tez No İndirme Tez Künye Durumu
300877
3-oksopropannitrillerin mangan(III) asetat aracılığıyla konjuge ester ve amitlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları / Radical cyclizations of conjugated esters and amides with 3-oxopropanenitriles mediated by manganese(III) acetate
Yazar:EMİNE VİLDAN BURGAZ YILMAZ
Danışman: PROF. DR. ATİLLA ÖKTEMER
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Ana Bilim Dalı
Konu:Kimya = Chemistry
Dizin:Manganez triasetat = Manganese triacetate
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2011
185 s.
Bu tez, elektrokimyasal yöntemle sentezlenen mangan(III) asetat aracılığıyla 3-oksopropannitrillerin konjuge ester ve amitlerle radikalik halkalaşma reaksiyonları temeline dayanmaktadır. Bu reaksiyonlar sonucunda 4-siyano-2,3-dihidrofuran-3-karboksilat ve 4-siyano-2,3-dihidrofuran-3-karboksiamit bileşikleri iyi verimlerle elde edildi.Çalışmada 3-oksopropannitril olarak; 3-fenil-3-oksopropannitril (1a), 3-(4-metilfenil)-3-oksopropannitril (1b), 3-(4-metoksifenil)-3-oksopropannitril (1c), 3-(4-klorfenil)-3-oksopropannitril (1d), 3-(2-tiyenil)-oksopropannitril (1e), 3-(2-furil)-oksopropannitril (1f) ve 3-(2-benzofuroil)-3-oksopropannitril (1g) ve 4,4-dimetil-3-oksopentannitril (1h); konjuge esterler ve amitler olarak; etil (2E)-3-fenilbut-2-enoat (2a), (2E)-3-fenilbut-2-enamit (2b), etil 3,3-difenilakrilat (2c), 3,3-difenilakrilamit (2d), etil (2E)-tien-2-ilbut-2-enoat (2e) ve (2E)-3-tien-2-ilbut-2-enamit (2f) kullanıldı.3-Oksopropannitriller ile mangan(III) asetat aracılığıyla yapılan radikalik halkalaşma reaksiyonlarında, tiyenil sübstitüe ester ve amitlerin kullanımıyla elde edilen 2,3-dihidrofuran bileşiklerinin verimleri fenil sübstitüe ester ve amitlerin reaksiyon verimlerine göre daha yüksek olduğu gözlendi.Reaksiyonlar sonucunda elde edilen tüm ürünler kolon veya preparatif ince tabaka kromatografisi kullanılarak saflaştırıldı. Bu bileşiklerin yapıları; IR, 1H-NMR, 13C-NMR, LC-MS ve element analizleri ile doğrulandı.
This study is based on the radical cyclizations of 3-oxopropanenitriles with conjugated esters and amides mediated manganese(III) acetate which is synthesized by electrochemical method. By these reactions ethyl 4-cyano-2,3-dihydrofuran-3-carboxylates and 4-cyano-2,3-dihydrofuran-3-carboxamides were obtained in good yields.In this study, 3-phenyl-3-oxopropanenitrile (1a), 3-(4-metylphenyl)-3-oxopropanenitrile (1b), 3-(4-metoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile (1c), 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile (1d), 3-(2-tienyl)-oxopropanenitrile (1e), 3-(2-furyl)-oxopropanenitrile (1f) 3-(2-benzofuroyl)-3-oxopropanenitrile (1g) and 4,4-dimetyl-3-oxopentanenitrile (1h) compounds were used as 3-oxopropanenitriles and ethyl (2E)-3-phenylbut-2-enoate 2a, (2E)-3-Phenylbut-2-enamide 2b, ethyl 3,3-diphenylacrylate 2c, 3,3-diphenylacrylamide 2d, ethyl (2E)-3-(2-thienyl)but-2-enoate 2e and (2E)-3-(2-thienyl)but-2-enamide 2f compounds were used as conjugated esters and amides.In these radical cyclizations, a noteworthy increase is observed in product yields when phenyl group of conjugated esters and amides is replaced with thienyl group.All products of obtained after reactions were purified by column or preparative thin layer chromatography. All compounds were characterized by IR, 1H-NMR, 13C-NMR, LC-MS and elemental analysis.