Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94020 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Albania: Anatomy of a traumatic transition / Arnavutluk: Travmatik dönüşümün anatomisi
Yazar:DİLAVER ARIKAN AÇAR
Danışman: DOÇ.DR. MUSTAFA TÜRKEŞ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:Arnavutluk = Albania ; Demokrasi = Democracy ; Geçiş rejimi = Transition regime
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
134 s.
öz ARNAVUTLUK: TRAVMATİK DÖNÜŞÜMÜN ANATOMİSİ Açar, Dilaver Arıkan Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mustafa Türkeş Aralık 2000, 134 sayfa Arnavutluk'ta yaşanan travmatik geçiş sürecinin analizi tezin odak noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışma politik ve ekonomik alanlarda dönüşüm sağlanması için güçlü bir devletin gerekliliği ile demokrasinin kurulması arasındaki zorluğu ortaya koymaktadır. Komünizm sonrası dönemde siyasi gücün yeniden tanımlanması ve devlet-toplum ilişkilerinin sorunlu yapısı da çalışmada iredelenmektedir. Bu çalışmada Arnavutluk'ta otoriteryen yönetim biçiminin yeniden üretildiği ve bunun tarihsel bir süreklilik arzettiği gösterilmektedir. Arnavutluktaki değişim süreci, ülkenin önde gelen iki siyasi partisi olan Demokratik Parti ve Sosyalist Partinin arasındaki ülkedeki istikrarsızlığın sürekliliğine yol açan kutuplaşma ve siyasi rövanşizmin sonucu olarak sıklıkla ortaya çıkan gerginlik ve krizlerle karakterize edilmektedir Bu partiler arasındaki uzlaşmaz tutum geçiş sürecini daha da sorunlu hale getirmiştir. Uluslararası toplum tarafından bölgedeki diğer ülkelere de önerilen genel değişim modeli liberalizm, özelleştirme ve demokratikleştirme politikaları üzerine kurulmuştur. Komünizmden liberal demokrasiye ve planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş sınırlı demokratik gelenek ve serbest piyasa ekonomisine dair yetersiz deneyimleri olan Arnavutluk'ta ciddi krizlerin oluşmasına neden olmuştur. Arnavut devletinin tarihsel zayıflığı ve siyasi yetkenin kişiselleştirilmiş olması da değişim süreci boyunca yaşanan siyasi ve iktisadi krizlerin artarak devam etmesine katkıda bulunmuştur. vGiderek artan siyasi ve iktisadi kriz 1997 yılında toplumsal kargaşa ve isyana dönüşmüş ve uluslararası düzeyde müdahaleye yol açmıştır. Bölgesel istikrarsızlıklar, Kosova probleminin ve daha geniş çaplı "Arnavut Sorunu' nun" bu dönemde yeniden gündeme gelmesine yol açmış fakat bu sorunlar henüz çözülememiştir. Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Balkanlar, Güney Doğu Avrupa, Dönüşüm, Geçiş Süreci, Otoriteryenlik, Kriz, Tarihsel Devamlılık, Uluslararası Müdahale, Arnavut Sorunu. vı
ABSTRACT ALBANIA: ANATOMY OF A TRAUMATIC TRANSITION Açar, Dilaver Ankan M.Sc, Department of International Relations Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa Türkeş December 2000, 134 pages The analysis of traumatic transition of Albania is the focus of this thesis. This study shows the contradiction between the need for a strong state in order to facilitate the changes in political and economic realms, and a hindrance in the establishment of democracy. The redistribution of the power in the post-communist era and the problematic nature of the state-society relations in Albania are examined. It is argued that authoritarianism is reproduced; a historical continuity in Albania. Albanian transition could be characterized by constant tensions and consequent crises, which perpetuated instability, polarization and revanchism between the two main political parties, the Democratic Party and Socialist Party. The lack of compromise between them further created hindrance for smooth transition. The application of the general transition model offered to the countries in the region by the international community was based on liberalization, privatization and democratization. The transition from communism to liberal democracy and command economy to the free market economy has resulted in severe crises in Albania because of the inadequate experience with the market economy and limited tradition of democracy. Albanian state's historical weaknesses and the personalized politics with authoritarian tendencies laid the ground for perpetuation of the political and economic crises. The culmination of the political and economic crises led to the iiisocial disorder and riots in 1997, and ended with an international intervention. Regional instabilities reopened the Kosovar problem and the broader "Albanian Question", which are yet to be settled down. Keywords: Albania, The Balkans, Southeast Europe, Transition, Transition Process, Authoritarianism, Crisis, Historical Continuity, International Intervention, Albanian Question. IV