Tez No İndirme Tez Künye Durumu
582492
Understanding the perceptions, approaches and activities of accommodation facilities in İzmir / İzmir'deki konaklama işletmelerinin algılarını, yaklaşımlarını ve faaliyetlerini anlamak
Yazar:ONUR HAKAN PESENER
Danışman: DOÇ. DR. MUHİTTİN HAKAN DEMİR
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Lojistik Yönetimi Ana Bilim Dalı / Lojistik Yönetimi Bilim Dalı
Konu:Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Dizin:Ekoloji = Ecology ; Ekolojik çevre = Ecological environment ; Konaklama işletmeleri = Occommodation enterprises ; Turizm = Tourism ; Turizm endüstrisi = Tourism industry ; Çevre turizmi = Environmental tourism ; İzmir = Izmir
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
74 s.
Artan üretim, ozon tabakasının tükenmesi, küresel ısınma, hava kirliliği gibi sorunları beraberinde getirmiş ve doğal dengeyi bozmuştur. Turizm endüstrisinin çevre sorunlarında büyük bir rol oynamaktadır. Turizm insan yapımı ve kültürel çevreye olduğu kadar ekolojik çevreye de diğer sektörlerden daha fazla bağlıdır. İzmir, Türkiye'nin en önemli turistik yerlerinden biridir. İzmir bölgesel kalkınma planında çevre turizmini teşvik eden çalışmalar bulunmaktadır. Bu nedenle, İzmir bu çalışma için çok uygundur. İzmır'de konaklama tesislerinin algı, yaklaşım ve eylemlerini anlamak için kapsamlı bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasından sonra konuyu şekillendirmek için dört boyut bulundu ve hipotezler oluşturuldu ve bir anket tasarlandı. Sorular boyutlara göre düzenlendi. Ayrıca, sorular çoktan seçmeli ve benzer şekilde tasarlanmıştır. Anket, yalnızca İzmir'de bulunan, 201 adet lisanslı konaklama tesisine gönderilmiştir. Sonuç olarak, ankete 38 tesis katılmıştır. Kısıtlama: Düşük örnek hacmi.
Increasing production has brought about problems such as the depletion of the ozone layer, global warming, air pollution and has upset the natural balance. The role that the tourism industry plays in environmental problems is a major one. Tourism depends on the ecological environment as well as the man-made and cultural environment more than any other industry. Izmir is one of Turkey's top tourist destinations. There are studies in Izmir regional development plan to encourage environmental tourism. Therefore, Izmir is very suitable for this study. To understand the perceptıons, approaches and actıvıtıes of accomodatıon facılıtıes ın Izmır a comprehensive literature review was conducted. After the literature review, four dimensions were found to shape the subject and hypotheses were formed and a questionnaire was designed. The questions are arranged according to dimensions. Also, questions are designed in multiple-choice and likert style. Survey was sent to 201 accommodation facilities that have tourism operation licensed accommodation facilities which locates in Izmir only. As a result, 38 facility participated in the survey. Limitations: Low sample size.