Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261877
Foreign direct investment and economic growth: The case of Tanzania / Doğrudan yabancı yatırımları ve ekonomi büyüme: Tanzanya
Yazar:PASKAZİ EUGENE AMANI
Danışman: PROF. DR. NİHAL TUNCER
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Bölümü / İktisat (İngilizce) Ana Bilim Dalı / İktisat Politikası Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Büyüme = Growth ; Doğrudan yabancı sermaye yatırımları = Foreign direct investments ; Ekonomik büyüme = Economic growth ; Ekonomik etki = Economic effect ; Tanzanya = Tanzania ; Yabancı sermaye yatırımları = Foreign capital investments ; Yatırımlar = Investments ; İçsel büyüme = Endogeneous growth
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
89 s.
Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler, özellikle de Tanzanya, doğrudan yabancı yatırımları (DYY) ekonomik gelişmeyi, modernizasiyonu, gelir artışını, istihdamı ve yoksulluğu ortadan kaldırıcı bir kaynak olduğunu gittikçe kavrıyorlar. Sürekli gözden geçirilen ve düzenlenen ekonomi politikaları bunu yansımaktadır. Bu reformalar açıkça, ülkeye daha cok DYY çekmek ve milli ekonomide mevcut olan DYY'lerın yararları maksimize edebilmek için yapılmaktadır. 1980 yılların ortasından bu yana, Tanzanya hükümeti, ekonomisini geliştirebilmek ve böylelikle yoksulluğu azaltabilmek amacıyla daha cok DYY'yi çekmek için ekonomi politikalarında daha liberal olmuştur.Bu calışmanın amacı, DYY'nin ekonomiye ciddi bir etki sağlayıp sağlamadığının farkına varmaktır. Bu çalışamda uygulanan metodoloji, doğrudan yabancı yatırımların büyüme üzerindeki etkisini analiz etmek üzere Tanzanyadan derlenen 1970-2007 dönemine ait zaman serisini içeren artan içsel büyüme modelini içermektedir. Yapılan bu analizeye bağlı olarak, DYY'nin, teknolojik, yenilik ve bilgi yayılma etkisi aracılığı ile Tanzanya ekonomik büyümesi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu sonuca varılmıştır.
Developing countries in Africa, Tanzania in particular, are increasingly recognizing foreign direct investment (FDI) as a source of economic development, modernization, income growth, employment as well as poverty eradication. This is reflected by the currently pursued economic policy reforms. The reforms are explicitly intended to improve conditions to attract FDI and to maximize the benefits of the presence of FDI in the domestic economy. The government of Tanzania has since the mid of 1980s become more liberal in its economic policies to attract more FDI so as to increase its economic growth and hence alleviating poverty in the country.The aim of this study is to discover whether FDI has been a crucial role in determining economic growth or otherwise. The methodology involved estimating augmented Endogenous Growth Model using time series data for the period 1970-2007 collected from Tanzania to analyze the effects of FDI net inflows on growth. Based on the analysis carried out, it was concluded that FDI net inflows has positive effects on economic growth mainly through technological innovation and knowledge spillover effects on the economy of Tanzania.