Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116310 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Conventional hot pressing and age hardening characteristics of Al-Cu-SiC and Al-Cu-TiC composites / Al-Cu-SiC ve Al-Cu-TiC kompozitlerin konvansiyonel sıcak presleme ve yaşlandırma özellikleri
Yazar:ÖZLEM ESMA GÜNGÖR
Danışman: PROF.DR. BİLGEHAN ÖGEL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Metalurji Mühendisliği = Metallurgical Engineering
Dizin:Alüminyum = Aluminum ; Bakır = Copper ; Kompozitler = Composites ; Silisyum = Silicon ; Sıcak presleme = Hot pressing ; Yaşlandırma = Ageing
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
94 s.
öz Al-Cu-SiC VE Al-Cu-TiC KOMPOZITLERIN KONVANSİYONEL SICAK PRESLEME VE YAŞLANDIRMA ÖZELLİKLERİ Güngör, Özlem Esma Yüksek Lisans, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Aralık 2001, 94 sayfa Bu çalışmada, Al-SiC ve Al-TiC kompozitlerin sıcak preslenmesi ve yaşlandırılması incelenmiştir. Matrix alaşım, Al-5wt%Cu olacak şekilde saf Al ve Cu tozlarından hazırlanmıştır. Yaşlandırma çalışmaları, Al-SiC and Al-TiC kompozitleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Azot atmosferi altında yapılan sıcak presleme işlemi sonunda, hacim olarak 0%-40% parçacıkla güçlendirilmiş kompozitlere 525° C sıcaklıkta çözündürme işlemi uygulanmış, 150 ve 180° C sıcaklıklarda yaşlandırılmışlardır. Al-TiC kompozitlerin yaşlandırma işlemine olumlu yönde tepki verdiklerigözlenmiştir. Ölçülen en yüksek sertlik değeri olan 210 HB, menevişli halde 152 HB sertliğe sahip olan Al-40% TiC kompozitin, 150° C sıcaklıkta yaşlandırma işlemi sonrasında elde edilmiştir. Üç noktadan bükme deneyleri sadece Al-TiC kompozitlere uygulanmıştır. Al-TiC kompozitlerin bükme dayançla rı 700 MPa-1000 MPa değerleri arasında değişim göstermiştir. Son olarak, üretilen numuneler ve kırılma yüzeyleri tarama mikroskobu kullanılarak karakterize edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Al-SiC kompozitleri, Al-TiC kompozitleri, sıcak pres, yaşlandırma, üç noktadan bükme. VI
ABSTRACT CONVENTIONAL HOT PRESSING AND AGE HARDENING CHARACTERISTICS OF Al-Cu-SiC AND Al-Cu-TiC COMPOSITES Güngör, Özlem Esma MSc, Department of Metallurgical and Materials Engineering Supervisor: Prof. Dr. Bilgehan Ögel December 2001, 94 pages In this study, hot pressing and age hardening of hot pressed Al-SiC and Al-TiC composites were investigated. Matrix alloy was prepared from elemental Al and Cu powders, to yield a composition of Al-5wt%Cu. The age hardening studies were carried out on Al-SiC and Al-TiC composites. After a hot pressing operation under nitrogen atmosphere, the composite comprising 0%-40% reinforcing particulate were solution treated at 525° C and age hardened at either 150 or 180° C. Al-TiC composites responded the ageing treatment effectively. The maximum hardness 210 HB was attained by Al-40%TiC composite mupon ageing at 150° C, which was 152 HB in annealed condition. On the other hand, the response of Al-SiC composites to ageing was poor. The three point bend tests were applied to only Al-TiC composites. The flexural strength of Al-TiC composites varied in the range 700 MPa-1000 MPa. Finally, the specimens and their fracture surfaces were characterised by SEM. Keywords: Al-SiC composites, Al-TiC composites, hot press, age hardening, three point bending test. IV