Tez No İndirme Tez Künye Durumu
572487
Grev hakkının sınırlandırılması ve bu sınırlandırılmanın uluslararası ilkeler ışığında değerlendirilmesi / Limitation of the right to stri̇ke and the evaluation of this limitation in the light of international principles
Yazar:FERDANE ASENA GÜVENBAŞ
Danışman: DOÇ. DR. SİYAMİ ALP LİMONCUOĞLU
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Ana Bilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law ; Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri = Labour Economics and Industrial Relations
Dizin:Genel grev = General strike ; Grev erteleme = Strike postponeme ; Grev hakkı = Strike right ; Kanunlar 2822 sayılı = Laws 2822 numbered ; Sendikalar = Unions ; Uluslararası hukuk = International law ; İşçi sendikaları = Labor unions
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
132 s.
Grev hakkı Dünya üzerinde yer alan en temel insan haklarından biridir. Grev hakkı açısından yaşanan tüm bu ilerlemelere rağmen ülkemiz mevzuatında grev hakkı, grevin temel hizmetler dışında da yasak olmasıyla ve grev ertelemeleriyle uluslararası belgelerdeki konumuna nazaran uygulanamaz hale gelmektedir. Ülkemiz toplu iş hukuku açısından bu durum önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bundan dolayı çalışmamızın konusu öncelikle grev hakkının ne olduğunun ve gelişim aşamalarının açıklanması, ardından grev hakkının ülkemiz kanunlarında yeri ve bu durumun uluslararası ilkeler ve kararlar ışığında açıklanmasıdır. Çalışmamızın birinci bölümü grevin, grev hakkının tanımını ve tarihsel sürecini ele almaktadır. İkinci bölümde ise grev hakkının yer aldığı uluslararası belgeler, ülkemiz kanunlarında grev hakkının uygulanışı ve kanuni sınırlandırılmaları incelenmiştir. Çalışmamızın son bölümü olan üçüncü bölümünde ise 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alan grev yasaklarının UÇÖ ilkeleriyle uyumu tartışılmıştır. Ertelenen ve bundan dolayı gerçekleştirilemez duruma gelen grev ertelemelerine yer verilmiş, bu ertelemeler yargı kararları ve UÇÖ ilkeleri ışığında yorumlanmıştır. Çalışmamızın amacı grev hakkının, işçilerin uzun mücadeleleri sonucunda kazanılan bir hak olduğunun bilincinin aktarılması, grev hakkının hukuksal yerinin ve öneminin ortaya konulması, hukukumuzda grev hakkı hususunda yaşanan problemlerin ve fiilî durumun açıklanması ve nihayetinde geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.
The right to strike is one of the most fundamental human rights on Earth. Despite all the advances in terms of the right to strike, the right to strike in the legislation of our country becomes unenforceable, as striking is prohibited beyond the basic services and striking delays are not implemented to its position in accordance with international documents. This situation poses a major problem in terms of the collective labour law of our country. Therefore, the subject of our work is to explain what the right of strike is and the progress of the stages of striking, the right to strike covered by the laws of our country and the disclosure of this situation in the light of international principles and decisions. The first part of our work is to address the strike, the definition of the right to strike and the historical process. In the second part, the international documents containing the right to strike, the implementation of the right to strike in the laws of our country and statutory limitations are examined. The third part of our work is to discuss the compliance of the strike prohibitions in the Law on Trade Unions and Collective Labour Agreements No. 6356 to International Labour Organisation (ILO) principles. Deferred, and therefore non-materialisation of postponed strikes, are interpreted in the light of judicial decisions and the principles of the ILO. The aim of our work is to transfer the awareness that the right to strike came about as a result of the long struggles of workers, to reveal the legal position and importance of the right to strike, the problems and the factual state of the right to strike in our law, and to ultimately contribute to its development.