Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153661 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Fatty acid methly ester analysis of bacterial ısolates from Salt lake, Turkey and characterization of their extracellular enzymes / Tuz gölü bakteri izolatlarının yağ asidi metil ester analizi ve hücre dışı enzimlerinin karakterizasyonu
Yazar:HÜMEYRA BAHÇECİ
Danışman: DOÇ. DR. CANDAN GÜRAKAN ; PROF. DR. UFUK BAKIR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoteknoloji = Biotechnology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2004
136 s.
oz TUZ GÖLÜ BAKTERİ İZOLATLARININ YAĞ ASİDİ METİL ESTER ANALİZİ VE HÜCRE DIŞI ENZİMLERİNİN KARAKTERİZASYONU Bahçeci, Hümeyra Yüksek Lisans, Biyoteknoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. G.Candan Gürakan Yardımcı Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk Bakır Eylül 2004, 121 sayfa Bu çalışmada, Tuz gölünden izole edilmiş 11 bakterinin yağ asidi metil ester profillerine göre kesin tanısı yapılmıştır, izolatların endüstriyel öneme sahip ksilanaz, selülaz, alfa-amilaz ve proteaz enzimlerini üretip üretmedikleri belirlenmiştir. Bu enzimlerin enzim aktivitesi, stabilitesi, optimum sıcaklık ve optimum pH değerleri belirlenmiştir. Bir izolat Bacillus pumilus ve iki izolat Bacillus subtilis olarak tanımlanmıştır. Diğer izolatların Bacillus licheniformis olduğu belirlenmiştir. Bütün izolatların ksilanaz enzimi ürettiği belirlenmiştir. İzolatların ksilanaz enzimlerinin optimum sıcaklıkları ve optimum pH değerleri 50-55 °C ve 7.0-8.0 olarak belirlenmiştir. Ksilanazlar pH 8.0 ve 70 °C limitine kadar yüksek oranda stabilite göstermektedirler. İzolatların selülaz üretimi önemli miktarlarda değildir. 4 izolatın selülaz enzimi üretmediği, diğerlerinin ise önemsiz miktarlarda selülaz vıüretimine sahip oldukları belirlenmiştir. Bu yönleriyle ksilanaz enzimleri selülaz içermeyen ve stabil ksilanaza ihtiyaç duyan kağıt endüstrisi için umut vericidirler. İzolatlara -amilaz enzimini önemli miktarlarda üretmektedir. Enzimlerin optimum sıcaklıkları ve optimum pH değerlerinin 60-80 °C ve 7.0-8.0 olduğu saptanmıştır, a- Amilazlar pH 9.0 ve 80 °C limitine kadar önemli miktarda stabilite göstermektedir. Bu yönleriyle a-amilazlar yüksek sıcaklıklarda stabilite gerektiren nişasta işlenmesi endüstrisi ve yüksek pH değerlerinde stabilite gerektiren deterjan endüstrisi için umut vericidirler. Bütün izolatlar önemli miktarlarda proteaz enzimi üretmektedir. Izolatların proteaz enzimlerinin optimum sıcaklıkları ve optimum pH değerleri 50-60 °C ve 7.0-7.4 olarak tesbit edilmiştir. Proteazlar pH 9.0 ve 80 °C limitine kadar önemli miktarda stabilite göstermektedir. Bu yönleriyle proteazlar yüksek pH değerlerinde stabilite gerektiren deterjan ve deri endüstrisi için umut verici enzimlerdir. Anahtar kelimeler: Bacillus, FAME tanımlaması, ksilanaz, selülaz, a-amilaz, proteaz vıı
ABSTRACT FATTY ACID METHYL ESTER ANALYSIS OF BACTERIAL ISOLATES FROM SALT LAKE, TURKEY AND CHARACTERIZATION OF THEIR EXTRACELLULAR ENZYMES Bahçeci, Hümeyra M.Sc, Department of Biotechnology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. G.Candan Gürakan Co-supervisor: Prof. Dr. Ufuk Bakır September 2004, 121 pages In this study, 1 1 bacterial isolates from Salt Lake.Turkey were identified by using fatty acid methyl ester (FAME) analysis. They were screened for production of industrially important enzymes xylanase, cellulase, a-amylase and protease. These enzymes were characterized in terms of enzyme activity, stability, optimum temperature and optimum pH. One of the isolates was identified as Bacillus pumilus, and two of them were identified as Bacillus subtilis. Other isolates were determined to be Bacillus licheniformis. All the isolates were determined to produce xylanase. Optimum temperatures and optimum pH values of xylanases were 50-55 °C and pH 7.0-8.0. Xylanases were quite stable up to pH 8.0 and 70 °C. Isolates were not significant cellulase IVproducers. Four of the isolates did not produce any cellulase enzyme and the rest produced negligible amounts of cellulase. Therefore, xylanases from the isolates were promising for pulp and paper industry, which requires cellulase free and stable xylanases. All the isolates produced appreciable quantities of a-amylase. Optimum temperatures and optimum pH values of a-amylases 60-80 °C and pH 7.0-8.0. a- Amylases were quite stable up to pH 9.0 and 80 °C. a-Amylases from the isolates were promising for starch processing industry, which requires a-amylases stable at high temperatures and for detergent industry, which requires a-amylases stable at alkaline pH values. Considerable protease productions were achieved by all the isolates. TTG 2 was the best protease producer with 271 U/ml. Optimum temperatures and optimum pH values of proteases were 50-60 °C and pH 7.0-7.4. Proteases were quite stable up to pH 9.0 and 80 °C. Proteases from the isolates were promising for detergent and leather industry, in which proteases must be stable at alkaline pH values. Keywords: Bacillus, FAME identification, xylanase, cellulase, a-amylase, protease