Tez No İndirme Tez Künye Durumu
262604
A case study on transdisciplinary approach of integrated curriculum: Perspectives of early childhood teachers / Disiplinlerüstü yaklaşım temelli bütünleşik eğitim programı üzerine bir durum analizi: Okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri
Yazar:ÖZDEN ÖZER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FEYZA ERDEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Anasınıfları = Nursery classes ; Bütünleşik eğitim programı = Integrated curriculum ; Ders programları = Curriculum ; Eğitim programları = Education programs ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Öğretmen görüşleri = Teacher opinions ; Öğretmen tutumu = Teacher attitude ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
94 s.
Bu çalışmanın amacı disiplinlerüstü yaklaşımla hazırlanmış bir bütünleşik okul öncesi eğitim müfredatının hakkında anasınıfı öğretmenlerinin inanç ve görüşlerinin incelenmesidir. Okul öncesi eğitim kurumlarında bütünleşik müfredatlar geliştirilirken eğitimcilerin zorlandığı konulardan birisi de konuların farklı disiplinlere nasıl dağıtılacağıdır. Bu nedenle araştırmacılar bütünleşik yaklaşım için farklı disiplinlerin farklı biçimlerden ilişkilendirildiği modeller oluşturmuşlardır.Disiplinlerüstü yaklaşım bütünleşik eğitim programları için geliştirilen modellerden birisidir. Farklı disiplinlerde yapılan etkinliklerin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğu disiplinlerüstü yaklaşım, farklı disiplinlerin birbirleriyle bir gerçek yaşam bağlamında ilişkilendirilmesini sağlar. Yani, temalar veya üniteler disiplinlerden ortaya çıkmazlar; ortada küresel olarak geçerli bir tema ve ünite vardır. Ayrıca, ortak planlama da disiplinlerüstü yaklaşım ile oluşturulan programların önemli bir parçasıdır, etkili bir öğretim programı için öğretmenler birlikte çalışırlar.Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uluslararası ilköğretim için geliştirilmiş ilk ve önde gelen disiplinlerüstü yaklaşım ile oluşturulmuş eğitim programıdır. Öğretmenlerin disiplinlerüstü yaklaşım, ortak planlama, farklı disiplinlerin bir ünitede bütünleştirilmesi ve disiplinlerüstü yaklaşımın veli ve öğrenciler üzerindeki etkisi ile ilgili inanç ve anlayışlarını incelemek amacı ile Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uygulayan bir anaokulu seçilmiştir.Bu çalışma Ankara'da özel bir anaokulunda onsekiz öğretmen ile yürütülmüştür. Bu çalışma ile okul öncesi eğitimde disiplinlerüstü yaklaşımla oluşturulmuş Bütünleşik müfredatların yapısı ve öğretmenlerin bu müfredatlara karşı inanç ve anlayışları niteliksel olarak durum incelemesi yaklaşımı ile irdelenmektedir.Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin disiplinlerüstü yaklaşıma karşı olumlu bir bakış açısına sahip oldukları disiplinlerüstü yaklaşımın öğrenci ve veliler üzerinde olumlu etkileri olduğu ve ortak planlamanın önemli olduğu tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to examine teachers? beliefs and perspectives about an applied transdisciplinary approach of integrated early childhood curriculum. While developing an integrated curriculum for early childhood education, one of the challenges for educators is delivering the themes into different disciplines. For this reason, researchers have developed different models to integrate disciplines in different ways.Transdisciplinary approach is one of the models developed for integrated curriculum. Transdisciplinary approach, in which activities are complementary, provides different disciplines to be connected through a real life context. That is, the themes or units do not arouse from disciplines, there is a globally significant theme for the thematic teaching units. Furthermore, collaborative planning is another crucial part of transdisciplinary approach for an effective curriculum teachers working together.International Baccalaureate Primary Years Program is the first and foremost a transdisciplinary curriculum developed for international primary education. To examine teachers? beliefs and perspectives about transdisciplinary approach, collaborative planning, integration of disciplines in a transdisciplinary curriculum and benefits of this curriculum to children and parents in a private kindergarten which is implementing Primary Years Program is chosen.This study is conducted in a private kindergarten in Ankara with eighteen teachers who teach six-year-old children. In accordance with this thesis, the structure of a transdisciplinary approach of integrated early childhood education curriculum and teachers? beliefs and perceptions about transdisciplinary curriculum are qualitatively determined by the case study approach.The results reveal that teachers have positive point of view towards transdisciplinary curriculum in early childhood education. They believe that there are positive effects of transdisciplinary curriculum on students and parents. Moreover they point out the importance of collaborative planning.