Tez No İndirme Tez Künye Durumu
452295
Sağlık çalışanlarında tamamlayıcı ve alternatif tıp (tat) yöntemlerinin kullanım sıklığı ve bu konudaki bilgi, tutum ve davranışlarının araştırılması / Survey of complementary and alternative medicine usage and knowledge, attitudes, behavior among healthcare workers
Yazar:TOLGA ÜNLÜER
Danışman: YRD. DOÇ. DR. OKTAY SARI ; DOÇ. DR. ÜMİT AYDOĞAN
Yer Bilgisi: GATA / Tıp Fakültesi / Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı
Konu:Aile Hekimliği = Family Medicine
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2015
113 s.
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) yöntemlerine olan ilgi son zamanlarda genel popülasyonda ve hastalar arasında artış göstermektedir. Buna paralel olarak sağlık personelinin TAT yöntemlerine yaklaşımları ve ilgisi artsa da ülkemizde bu konuda yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamızda sağlık personelinin TAT kullanım sıklığı, bu konudaki bilgi, tutum ve davranışları ve TAT kullanımı ile demografik özellikleri arasında ilişki araştırılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından literatür taraması sonucunda hazırlanan ve katılımcıların demografik özellikleri ve TAT kullanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının incelendiği soru formu ile toplanmıştır. Ayrıca katılımcılaraTAT hakkındaki tutum ve düşüncelerinin değerlendirilmesi için TAT Sağlık İnanış Anketi uygulanmıştır. TAT Sağlık İnanış Anketi,10 sorudan oluşan 7'li Likert-tipi bir ölçektir. Maksimum skor 70'dir ve TAT modalitelerine karşı çok güçlü bir tutumu ifade eder. 35'lik bir skor ise nötr, yani tarafsız tutumu ifade eder. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 15.0 istatistik programı kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Kesitsel tipteki bu araştırma için çalışmamıza 311 sağlık personeli katılmıştır. Toplamda 102 (%32,8) hekim, 88 (%28,3) hemşire, 17 diş hekimi (%5,5), 27(%8,7) teknisyen, 9 (%2,9) laborant, 7 (%2,3) biyolog ve 61 (%19,6) diğer sağlık çalışanı vardı. Çalışmaya dahil edilen katılımcılar, 204 erkek (%65,6) ve 107 kadındı (%34,4). Kadın cinsiyet ile tamamlayıcı tıp kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir yükseklik saptanmıştır (p0,05). Çalışmaya katılan sağlık personelinin %37'si daha önce tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarından en az birini kullandıklarını belirtmişlerdir. Sağlık personeli en fazla masaj, akupunktur ve bitkisel tedaviler hakkında bilgili idiler. En az kullanılan yöntemler Ayurveda ve Reiki idi; Şiropratik hiç kullanılmamıştı. iv Sağlık çalışanlarının %88,7'si TAT Sağlık İnanış anketi'ne göre pozitif tutum gösterdiği saptandı. Ancak sağlık çalışanlarının TAT yöntemleri hakkındaki bilgi düzeyleri düşüktü. Günümüzde toplumun TAT yöntemlerine olan geniş ilgisi ve sağlık çalışanlarının TAT'a yönelik olarak pozitif tutumları göz önünde bulundurularak, bu yöntemler hakkında bilgilendirici eğitim verilmesi düşünülmelidir.
İnterest for complementary and alternative medicine (CAM) therapies has been growing rapidly among population and patients. Although the interest and approach of healthcare personel towards CAM is growing paralel with this, studies about the subject are are not enough in Turkey. The aim of our study was to evaluate the relationship between CAM usage and demographic characteristics and to investigate the CAM usage, knowledge, attitude and behaviors. Data were collected with a questionnaire that was developed by the researcher via searching of the past studies and investigating the respondents demographic characteristics and CAM usage, knowledge, attitudes and behavior. Also CHBQ was administered to the respondents to evaluate their attitude and thoughts towards CAM. CAM Health Belief Questionnaire consisting of 10 items is a seven point, Likert-type rating scale. The maximum possible score is 70 that denotes a very strong attitude towards CAM and a score of 35 denotes neutral attitude. All data were analyzed using Statistical Package for the social sciences (SPSS) version 15.0. A p value less than 0.05 was considered significant. 311 healthcare workers participated to our study planned as a cross sectional survey. There were 102 (%32,8) physicians, 88 (%28,3) nurses,17 dentists (%5,5), 27 (%8,7) technicians, 9 (%2,9) laboratory assistants,7 (%2,3) biyologist and 61 (%19,6) other healthcare workers. Respondents included in the study, were 204 men (%65,6) and 107 women (%34,4). Female gender and CAM usage was determined to be statistically significant (p<0,05). Thirty seven percent of the respondents reported having used any kind of CAM treatments till so far. The best known CAM methods were massage, acupuncture and herbal treatments among the healthcare workers. The least used methods were Ayurveda and Reiki; Chiropractic was not used at all. İt was determined that the %88,7 of healthcare workers were holding a positive attitude towards CAM according to CHBQ. But the knowledge level of vi healthcare workers about CAM was low. Considering the widespread public interest in CAM methods and the positive attitudes of healthcare workers toward CAM, giving informative instruction about CAM therapies to healthcare workers must be taken into account.