Tez No İndirme Tez Künye Durumu
250699
A study of teacher educators' perspectives regarding changes in 1982, 1998 and 2006 in teacher educationin Turkey / Öğretmen yetiştiricilerinin bakış açılarının incelenmesi: 1982, 1998 ve 2006 öğretmen eğitimi reformları
Yazar:GAMZE KURT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ÇİĞDEM HASER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı / İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Aday öğretmenler = Candidate teachers ; Eğitim reformları = Education reforms ; Eğitimciler = Educators ; Mesleki eğitim = Vocational education ; Yenilik = Innovation ; Öğretim elemanları = Instructors ; Öğretmen yetiştirme = Teacher training ; Öğretmenler = Teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
115 s.
Eğitim enstitülerinin 1982 yılında YÖK kararıyla beraber eğitim fakülteleri olaraküniversitelere bağlanmasıyla öğretmen eğitiminde araştırmalara başlanmış oldu. Öğretmenlikbir meslek, eğitim de araştırmalarla desteklenerek geliştirilebilir bir bilim olarak algılanmayabaşladı. Eğitimci yerine öğretmen yetiştirmeye olan bu dönüşüm, bu çalışma için de birilham kaynağıdır. 1982 yılında yapılan bu reformu başlangıç kabul ederek, 1998 ve 2006reformları da o tarihten bugüne yapılan önemli matematik öğretmen eğitimi reformlarıdır.Çalışmada, Türkiye'de öğretmen eğitimin ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları gidermek içinneler önerebileceği, matematik öğretmen eğitimi reformlarının gerekçeleri, sonuçları vebunların var olan ihtiyaçları hangi ölçüde karşıladıkları incelenmiştir.Nitel araştırma yöntem ve ilkeleri temel alınarak, belirlenen üniversitelerin eğitimfakültelerinin geçmişte görev yapmış ve şu anda görev yapan fakülte dekanları, bölümbaşkanları ve öğretim üyeleri ile birebir görüşmeler düzenlenmiştir. Ayrıca, MEB ÖğretmenYetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü'nden çeşitli yetkililerle görüşmeler yapılmıştır.Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda öğretmen eğitiminin üniversiteler bünyesindetoplanarak 4 yıla çıkarıldığı tarihten (1982) bu yana Orta Doğu Teknik Üniversitesi EğitimFakültesi'nde uygulanan matematik öğretmen eğitimi programları, yapılan reformlarıngerekçeleri, sonuçları ve alınan kararların bu programlara nasıl yansıdığı bazındaincelenmiştir.Bulgular, nitel veri analizi yöntemleri doğrultusunda incelenmiştir, Türkiye'deöğretmen eğitiminin ihtiyaçları, sorunları ve bu doğrultuda ileri sürülen önerilere ek olarak,1982, 1998 ve 2006 yıllarında yapılan matematik öğretmen eğitimi reformlarının gerekçelerive sonuçlarının anlamı ve önemi ortaya çıkarılmıştır.Çalışma sonuçları 1982 yılında eğitim fakültelerinin kurulmasıyla birlikteTürkiye'de öğretmen eğitimi tarihinde büyük bir adım atıldığını, fakat ileri sürülen sorun veihtiyaçlar göz önüne alınarak gelişmeye hala ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Katılımcılarınbakış açıları doğrultusunda, ortaya çıkarılan 1982, 1998 ve 2006 reformlarının gerekçeleri vesonuçları, gelecekteki öğretmenlerin yetişmesinde gerçekleştirilecek reformlarda ve Türkiyeöğretmen yetiştirme olgusu için bir genel çerçeve hazırlamada bir kaynak oluşturacaktır.
Investigating the teacher education phenomenon of mathematics teacher educationthrough the perspectives of teacher educators was aimed in this study. It was designed tounderstand the problems and the needs of teacher education in Turkey, to conceive theimperatives of the reforms mathematics teacher education reforms, namely 1982 reform,1998 reform, and 2006 reform, and to determine whether these reforms satisfy the existingneeds in Turkey.Based on the principles of qualitative research methods, documents of mathematicsteacher education programs were investigated after the date when teacher education has beenreplaced under universities. As a second data collection tool, interviews with past andpresent deans of the education faculties, department chairs of mathematics educationdepartments, and the academic staff were conducted.The data collected were analyzed through qualitative data analysis methods and themeanings and importance of the imperatives, processes, and consequences of the reformswere explored as well as the problems and the needs of teacher education in Turkey andsolutions for them were investigated.The findings of this study showed that mathematics teacher education took a greatstep after establishing education faculties under universities in 1982. However, it has to bevimproved in order to eliminate the problems and the needs of teacher education in Turkey. Itwas expected to develop a source for the future teacher education reforms while payingattention to the imperatives and the consequences of educational changes in 1982, 1998 and2006, and to be beneficial to generate a Turkish teacher education framework.