Tez No İndirme Tez Künye Durumu
304036
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde örgütsel bağlılık, iş tatmini ve motivasyon üzerine bir uygulama / Primary health services, organizational commitment, job satisfaction and motivation of an application on
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: DOÇ. DR. HALİT KESKİN
Yer Bilgisi: Beykent Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı / Hastane ve Sağlık Kur. Yön. Bilim Dalı
Konu:Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management
Dizin:Bağlılık = Commitment ; Mobbing = Mobbing ; Sağlık hizmetleri = Health services ; Sağlık personeli = Health personnel ; Toplum sağlık merkezleri = Community health centers ; Örgütsel bağlılık = Organizational commitment ; İş doyumu = Job satisfaction
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
161 s.
Bu çalışmamda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Sağlık Grup Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Ocaklarında görev alan sağlık personellerinin, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve motivasyon düzeylerinin modellenmesi amaçlanmıştır. Araştırma anket yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Uygulama İstanbul Bahçelievler bölgesindeki Sağlık Ocaklarında görev yapan tüm personeli kapsamaktadır. Personele 164 anket dağıtılmış, 117 kullanılabilir anket geri dönmüştür. Geri dönüş oranı %71 olmuştur. Toplanan veriler SPSS 15.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonunda, analiz ve testlerin sonuçları incelenmiş ve bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık ocakları, örgütsel bağlılık, iş tatmini, motivasyon.
This work depends on my Istanbul Provincial Health Directorate of Health within Bahcelievler Health Group, serving in the Presidency of health personnel, organizational commitment, job satisfaction and motivation of the model is meant to be. Research was conducted with survey methods. Application in Health in Istanbul Bahcelievler covers all personnel who served. Personnel distributed 164 survey, 117 returned questionnaires were available. Return rate was 71%. Collected data were analyzed using SPSS 15.0 package program. At the end of the study, analysis and test results were examined and these results were in line with suggestions.Key Words: health, health services, health and organizational commitment, job satisfaction, motivation.