Tez No İndirme Tez Künye Durumu
539819
Antalya ilindeki besi sığırı işletmelerinin yapısal özellikleri üzerine bir araştırma / An investigation on structural properties of beef cattle farms in antalya province
Yazar:NASIR HUSSEIN MOHAMED HASSAN
Danışman: DOÇ. DR. AŞKIN GALİÇ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Ana Bilim Dalı
Konu:Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
60 s.
Bu çalışma, Antalya ilindeki besicilik faaliyetleriyle ilgili olarak mevcut durumu ortaya koymak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, çeşitli ilçelerde bulunan ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği'ne üye olan işletmeler ve bu işletmelerde yetiştirilen besi sığırları materyal olarak kullanılmıştır. Hazırlanan anket yardımıyla yetiştiricilerin eğilimi ve motivasyon kaynakları ile barınak özellikleri, yem kaynakları, yem kullanımı, ürün-girdi fiyatları gibi konularda işletmeleri tanımlayıcı bilgiler elde edilmiştir. Anket uygulanan işletme sahiplerinin genellikle uzun süredir besicilik yaptıkları, ancak bu süre içinde besicilikle ilgili eğitimlere katılma konusunda yetersiz kaldıkları belirlenmiştir. Besiciler arasındaki örgütlenme düzeyi de oldukça düşük bulunmuştur. Kullanılan yemler genellikle satın alma yoluyla temin edilmekte olup alım fiyatları arasında da büyük farklar olduğu belirlenmiştir. Meradan yararlanan herhangi bir işletme de bulunmamıştır. Çok çeşitli yaşlardan ve ırklardan hayvanların bulunduğu işletmelerin bazılarında, tüm hayvanların bir arada tutulduğu da tespit edilmiştir. Gerek çok kısa aralıklarla zemini temizlediğini beyan eden, gerekse bu işi otomatik sıyırıcılar aracılığıyla yaptığını belirten işletmelerde, zeminin oldukça kirli olduğu gözlenmiştir. Yetiştiriciler tarafından en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının pnömoni ve pastorella gibi solunumla ilgili sorunlar olduğu ve bunları ayak-tırnak sorunlarının izlediği belilenmiştir.
This study was carried out to present the current situation and produce some solutions regarding the cattle fattening activities in Antalya province. For this purpose, farms that are members of the Red Meat Producers' Association of Antalya in various districts and the animals reared in these farms were used as material. Moreover, with the help of the prepared questionnaire, descriptive information about the tendency of the breeders and motivation sources, barn characteristics, feed sources, feeding, product-input prices were obtained. The results indicate that, visited farmers have been practicing the cattle fattening process for long time, but they didn't attend enough educational courses related to it. The level of organization among the breeders was also very low. The feeds used are usually supplied by purchase, and there may be great differences between the prices. There is no farm grazing animals in the pasture. It was also noticed that in some farms, animals from various ages and races were kept together. During the visits, it was observed that the floors were very dirty in the farms despite the declaration that the floor was cleaned by automatic scrapers in very short intervals. Finally it was reported that the most common health problems were respiratory problems such as pneumonia and pastorella, followed by foot-nail problems.