Tez No İndirme Tez Künye Durumu
643244
Lesson study-a personal and professional development model for preservice ELT teachers / Ders araştırması: Aday İngilizce öğretmenleri için kişisel ve mesleki gelişim modeli
Yazar:ERTAN ALTINSOY
Danışman: PROF. DR. ZUHAL OKAN
Yer Bilgisi: Çukurova Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2020
339 s.
Bu çalışma Japonya kökenli profesyonel gelişim modeli olan "Ders Araştırması" nın Türkiye'de aday İngilizce öğretmeni eğitimine uyarlanmasıdır. Çalışma "Ders Araştırması"nın katılımcı altı öğretmen adayının kişisel ve profesyonel gelişimine etkisini araştırmaktadır ve öğrenme odaklı "Ders Araştırması' nın katılımcıların kişisel mesleki gelişiminde fark yaratıp yaratmadığını ve öğretme sürecine ve öğretim uygulamalarına ilişkin örtük inançlarında ve kişisel teorilerinde olumlu değişikliklere yol açıp açmadığını incelemektedir. Söz konusu araştırma amaçlarına ulaşmak amacıyla çalışma, katılımcıların beş farklı okulda uygulanmış olan ve beş araştırma dersinden oluşan 7 aylık "Ders Araştırması" deneyimlerini belgelemektedir. Bu araştırma "Ders Araştırması" adı verilen karmaşık olguya ışık tutmayı ve katılımcıları doğal ortamlarında gözlemleyerek ayrıntılı bir yorum sunmayı amaçladığından, çalışmanın metodolojik temeli olarak nitel araştırma yaklaşımı seçilmiştir. Çalışmanın doğası gereği çeşitli veri toplama araçlarıyla büyük miktarda nitel veri toplanmıştır. Bu çalışmada kullanılan veri toplama araçları; yapılandırılmamış görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşmeler, sınıf gözlem notları, yansıtıcı günceler ve odak grup görüşmeleridir. Toplanan veriler sistematik analiz amacıyla Atlas.Ti ile nitel veri analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlar "Ders Araştırması" uygulamasının katılımcıları kişisel gelişim, öğretim stratejilerinde gelişim, öğrencilerin öğrenmelerine ilişkin artan farkındalık, etkili ders planlama becerisinin artması, profesyonel gelişim, sınıftaki etkileşimi arttırmaya yönelik daha derin idrak ve öğrenmeye engel teşkil eden öğretmen ve sınıf odaklı konularda artan endişe gibi hususlarda etkilediği tespit edilmiştir. Katılımcıların profesyonel gelişimlerine ilişkin olarak sonuçlar "Ders Araştırması" sürecinin katılımcı aday İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine çeşitli hususlarda önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ortaya koymuştur. Ancak en güçlü etkinin "Ders Araştırması" gibi gibi mesleki gelişim fırsatlarına yönelik olumlu tutum, işbirlikçi bir ortamda çalışma isteği, öğretme ve öğrenme süreci ile ilgili algılarda olumlu değişiklikler, sınıfın çok boyutlu doğası ve kritik anlar hakkında artan farkındalık ve öğrenci öğrenimine daha fazla odaklanma gibi boyutlarda olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışma "Ders Araştırması" uygulamasının katılımcı aday İngilizce öğretmenleri üzerinde en güçlü etkinin kişisel gelişimlerine yönelik olduğunu savunan kanıtlar sunması açısından çarpıcı bir sonuç ortaya koymuştur. Sonuçlar "Ders Araştırması" uygulamasının kritik ve geçerli öğretim kararları vermeye ilişkin ve uyarlama becerilerinde gelişmeye yönelik ciddi katkı sağladığı tespit edilmiştir. Sonuçlar ayrıca katılımcıların yaratıcılıkları, öz farkındalıkları ve öğrencilerle yakınlık kurulması hususlarında orta düzeyde bir etkiye işaret etmiştir.
This study is an adaptation of Japanese professional development model "Lesson Study" into preservice English language teacher education in Turkey. The study explores Lesson Study engagement of six preservice teachers to investigate its impact to the personal and professional development for the purpose of observing if Lesson Study makes a difference in the personal and professional growth of the participants and leads to positive changes in their implicit beliefs and personal theories about teaching and instructional practices that is informed by student learning oriented nature of Lesson Study application. To obtain research aims, the study documented seven months Lesson Study experience of the participants consisted of five RLs which were implemented in five different schools. As the present research aimed to shed light on a complex phenomenon called Lesson Study and provided a detailed interpretation by observing the participants in their natural context, qualitative research approach was chosen as the methodological foundation for the study. By nature of the study large volume of qualitative data was collected by means of variety of data collection tools. The data collection tools employed in the present study were, unstructured Interviews, semi-structured interviews, classroom observation sheets, reflective journals and focus group interviews. The collected data was subjected to qualitative data analysis with Atlas.Ti. to analyse it systematically. The results revealed that Lesson Study intervention impacted the participants in various aspects at varying degrees such as personal development, improvements in instructional strategies, heightened awareness about student learning, increased ability to plan effective lessons, professional development, deeper appreciation for promoting interaction in the classroom, and increased concern for teacher related issues and the classroom oriented matters as an obstacles in front of student learning. As for the professional development of the participants, the results revealed that the process contributed to the professional development of participating preservice ELT teachers significantly in a number of ways but the strongest impact was observed in such dimensions as positive attitude towards professional development opportunities like lesson study experience, willingness to work in a collaborative environment, positive changes in perceptions about teaching and learning process, increased awareness about multidimensional nature of classroom and critical moments, and deeper focus on student learning. The present study offered a striking result by providing evidences to support the claim that Lesson Study procedure had the strongest impact on the personal development of participating pre-service ELT teachers. It was observed that Lesson Study intervention triggered making critical and valid teaching judgements and led to improvements in participants' adaptability skills. The results further pointed to a moderate level of impact on the participants' creativity, their self-awareness, and establishment of rapport with students.