Tez No İndirme Tez Künye Durumu
608063
Children's reliance on shared psychological attributes to infer group membership / Çocukların ortak psikolojik özelliklere dayalı grup üyeliği çıkarımları
Yazar:BEGÜM KÖSELER
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ GAYE SOLEY MIZRAKLI
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Grup ilişkileri = Intergroup relations ; Grupla bütünleşme = Group integration ; Gruplar = Groups ; Ortak paylaşım = Sharing of common ; Psikolojik özellikler = Psychological characteristics ; Sosyal grup = Social group ; Çocuklar = Children ; Üyelik = Membership
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
65 s.
İçinde yaşadığımız sosyal dünya karmaşık sosyal ilişkiler barındırır. Bu karmaşık sosyal ilişkileri temsil etmemizi sağlayan ipuçlarına olan duyarlılığımız ise sosyal çevremizi anlamlandırmak adına gereklidir. Bu araştırma, sosyal grup temsillerinin nasıl oluştuğuna ışık tutmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda amaç, çocukların ortak bilgi ve ortak tercihleri sosyal grup üyeliğini tanımlayıcı birer ipucu olarak algılayıp algılamadığı araştırmaktır. Her iki ipucu da bireyler arası benzerliği gösterse de bu alanda yapılan son araştırmalar çocukların sosyal tercihlerinde ve sosyal grup üyeliğine dayalı çıkarımlarında ortak bilgiye daha duyarlı olduğunu göstermektedir. İlk çalışma 5 yaşındaki çocuklarla yapılmıştır. Çocuklara iki yeni sosyal grup tanıtıldıktan sonra her iki gruptan birer karakterin şarkı tercihi ya da şarkı bilgisi hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra grubu belli olmayan yeni bir karakterin şarkı bilgisi ya da şarkı tercihi hakkında bilgi verilmiş ve çocuklardan bu karakterin hangi gruba ait olduğunu tahmin etmeleri istenmiştir. Sonuçlar bu yaştaki çocukların ortak şarkı bilgisi ya da ortak şarkı tercihlerini kullanarak grup üyeliğine dair bir çıkarım yapmadıklarını göstermiştir. Benzer bir yöntem kullanılarak 6-8 yaşındaki çocuklarla yapılan takip çalışması, bu yaş aralığındaki çocukların grup üyeliği çıkarımlarında her iki ipucunu da (ortak bilgi ve ortak tercih) kullandıklarını göstermiştir. Bu bulgular, öngörücü ve tanısal çıkarımların doğasındaki potansiyel farklılıkları ve farklı gelişimsel süreçler izlediklerinin altını çizmektedir.
Our social world is based on complex relationships and organizations, and sensitivity to cues that enable us to represent these relationships is crucial for navigating this complex social environment. The current research aims to shed further light on the development of social group representations and asks whether children perceive shared knowledge and shared preferences as diagnostic cues to social group membership. Although, both attributions indicate similarity between individuals, recent studies suggest that young children privilege knowledge in their group-based inferences and their social preferences. The first study was conducted with 5-year-olds. Children were introduced to two novel social groups and learned about the song preference or song knowledge of one member from each group. Children were then introduced to a novel agent's song knowledge or preference and they were asked to guess its group membership. Results showed that children did not use shared knowledge of or preference for songs between individuals to infer shared group membership. A follow up study with a similar methodology showed that 6- to 8- years old children used both cues (shared knowledge and shared preference) to infer shared group membership among individuals. These findings highlight potential differences in making predictive and diagnostic inferences and suggest that they might show different developmental trends and possibly rely on different mechanisms.