Tez No İndirme Tez Künye Durumu
387412
Seismic behavior of buckling-restrained braced frames / Burkulması önlenmiş olan çaprazlı çerçevelerin sismik davranışı
Yazar:SHERVİN BASHIRI SINABADI
Danışman: PROF. DR. GÜLAY ALTAY
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:Burkulma (fen) = Buckling ; Burkulma analizi = Buckling analysis ; Burkulma davranışı = Buckling behavior ; Sismik davranış = Seismic behavior
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
131 s.
Bu araştırmada, burkulması önlenmiş olan çelik çaprazlı çerçevelerin sismik performansı Türkiye'de değerlendirilmiştir. Üç 3 (alçak), 6(orta) ve 10 (yüksek) farklı katlara sahip binalar değerlendirilip karşılaştırılmıştır. Binaların yanal yük uygulandığındaki davranışları, merkezi, kısa bağlantılı dış merkezi ve uzun bağlantılı dış merkezi çaprazlı üç farklı konfigurasyonda araştırılmıştır. Yapıların davranışını daha iyi değerlendirmek için FEMA 356'ya göre lineer olmayan istatik ve lineer olmayan dinamik gibi iki farklı dizayn yöntemi uygulanmıştır. Binaların durum değerlendirilmesinde en temel kriterler katlar arasında kayma ve kalıcı maksimum deplasmandır. Kısa, orta ve yüksek binalara uygulanan konfigurasyonlardan en verimlisini bulmak için, binaların sismik davranışları ve yanıtları karşılaştırıp değerlendirilmiştir. Örnek çalışma için, FEMA 356 yönetmeliği ve uygun kesiti elde etmek doğrultusunda 3 boyutlu 3 farklı çelik konveksiyonel çaprazli yapılar modellenip, dizayn edildi. İkinci aşamada sadeleştirmek için yapının bir uc çerçevesi 2 boyutlu olarak öngörülüp çaprazların maksimum eksenel yüklerini bulmak amacıyla çerçevelerin davranışı lineer olmayan istatik ve lineer olmayan dinamik yükler altında elde edilmiştir. Bir sonraki adımda, çaprazların davranışı bir araştırmanın sonuçlarına göre değiştirilip çapraz elemanına tanıtılmış ve lineer olmayan istatik ve lineer olmayan dinamik prosedürler bu çaprazların üzerine uygulanmıştır. Çalışılan bu üç konfigurasyonun davranışlarını daha iyi anlayabilmek için sonuçlar karşılaştırılmıştır. Burkulması önlenmiş çaprazlı çerçevenin davranışındaki en önemli nokta, bir sismik aktivite esnasında binanın kolon ve kiriş gibi temel elemanlarının lineer kalmalarıdır. Bu doğrultuda döngüsel yük altında deprem enerjisinin maksimumunu akma yoluyla çaprazların çekmesi beklenmektedir.
In this study the seismic performance of buckling restrained braced frames in steel structures in Turkey are addressed. A set of three (low rise), six (mid rise) and ten (high rise) buildings is assessed and compared. Buildings were designed and modeled in three different configurations as concentrically braced, eccentrically braced with short link and eccentrically braced with long link braced frames to investigate the response of structure under lateral loading. In order to have a good estimation about the behavior of the structures, two seismic design approaches namely "nonlinear static" and "nonlinear dynamic" according to the FEMA 356 is performed. The governing criterion for evaluation of the buildings is inter-story drift and maximum residual displacement. Comparison among three types of configurations in case of seismic behavior and their response is done to evaluate the most efficient configuration in low, mid and high rise buildings. For the case study, 3 types of steel structures in 3D modeled and designed in compliance with FEMA 356 provision implementing conventional braces to obtain the proper cross section needed for the buildings and in the second phase for simplification, one end bay of the structure as a 2D frame selected and the response of frame under nonlinear static and nonlinear dynamic procedures are examined to obtain the maximum axial force demand of the braces. In the next step, the behavior of the braces has changed according to research results and assigned for brace members and nonlinear static (pushover) and nonlinear dynamic analyses perform over the braced frames. Results compared to have a good understanding of the response of the three configurations in terms of maximum displacement and inter-story drift. The important point in response of the buckling restrained braced frame is that primary elements such as beam and columns to remain elastic during a seismic activity. In order to achieve this goal braces are expected to absorb the maximum energy of the earthquake through the yielding under cyclic loading.