Tez No İndirme Tez Künye Durumu
221892
Kriz iletişiminde reklamın kullanımı ve 2006 yılı kuş gribi krizi örneği / Using advertisement on crisis communication and sample of avian influanza crisis in 2006
Yazar:CİHANGİR KASAPOĞLU
Danışman: DOÇ. DR. NURHAN TOSUN
Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalı / Reklamcılık ve Tanıtım Bilim Dalı
Konu:Halkla İlişkiler = Public Relations ; Reklamcılık = Advertising ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences
Dizin:Bulaşıcı hastalıklar = Communicable diseases ; Kriz = Crisis ; Kriz iletişimi = Crisis communication ; Kriz yönetimi = Crisis management ; Reklamcılık = Advertising ; Reklamlar = Advertisements
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
190 s.
Bu araştırmada kriz iletişiminde reklamın kullanım yöntemlerinin belirlenmesi ve 2006 yılında ortaya çıkan ?kuş gribi krizi?nde kullanılan kriz reklamı uygulamalarının iletişim etkinliğinin ölçümlenmesi amaçlanmaktadır.İlk bölümde kriz kavramının tanımları, kullanıldığı alanları, krizi ortaya çıkaran faktörleri, kriz iletişimi ve kriz yönetimi, kriz iletişiminde reklamın kullanımı ve kullanım şekilleri incelenmiştir. İkinci bölümde 2006 kuş gribi krizinin ortaya çıkışı, Sağlıklı Tavuk Bilgi Platformunun ve beyaz et üreticilerinin uyguladığı kriz reklamı uygulamaları açıklanmıştır. Bunun yanı sıra kriz ile ilgili kamuoyu ve basında oluşan görüşler de ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise uygulanan anket çalışması ile 2006 kuş gribi krizinde uygulanan kriz reklamlarının iletişim etkinliği araştırılmıştır. Bu araştırmalara göre 2006 kuş gribi krizinde uygulanan reklamların hedef kitlenin markalı beyaz et ürünlerine karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği fakat davranışları etkilemediği tespit edilmiştir. Örgütlerin kiz öncesinde yaptığı markalaşma çalışmalarının krizi daha düşük şiddette yaşamalarını sağladığı ve krizi fırsata çevirmelerinde kolaylaştırıcı bir etken olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: kriz, kriz iletişimi, kriz reklamı, kuş gribi.
This study aims to determine application methods of advertisement in crisis communication and surves the communication efficiency of crisis advertisement applications used on ?Avien İnfluanza Crisis in 2006 ?.Crisis concept, usage areas of crisis concept, factors that create crisis, crisis communication, crisis management, using advertisement on crisis situations are analyzed in the first section. İn the second section; appearance of 2006 Avien İnfluanza Crisis, crisis advertisiment applications of ?Healthy Chicken Meat Platform? and chicken manufacturers are explained. As well as; opinions of public & press are mentioned in this section. In the thirth section; communication efficieny of crisis advertisement used on ?2006 Avien İnfluanza crisis? are searched. According to researchs about advertisements applied on crisis of 2006 Avien İnfluanza; they affected attitudes of target groups affirmatively but did not affect behaviors of target group. It is determined that the organisations which have started branding activities before crisis, have succeed during the crissis at low severity and coverted the crisis to an opportunity for themselves.Keywords: Crisis; crisis communication; cirisis advertisement; Avien Influanza; Bird Flue