Tez No İndirme Tez Künye Durumu
103829 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Meslek lisesi öğrencilerinin atılganlık ve sürekli kaygı düzeylerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma / A research on the comparison of the degree of assertiveness and trait anxiety of the vocational school students
Yazar:ZÖHRE KAYA
Danışman: PROF.DR. RENGİN AKBOY
Yer Bilgisi: Dokuz Eylül Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Atılganlık = Assertiveness ; Kaygı = Anxiety ; Lise öğrencileri = High schools students ; Meslek liseleri = Vocational high schools ; Sürekli kaygı = Trait anxiety ; Öğrenciler = Students
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2001
203 s.
Çalışmada, meslek lisesi öğrencilerinin atılganlık ve kaygı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Öğrencilerin atılganlık ve kaygı düzeylerinin bazı değişkenlere göre benzerlik ve farklılıkları araştırılmıştır. Öğrencilerin atılganlık düzeylerini ölçmek amacıyla Rathus Atılganlık Envanteri (RAE), kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla da Sürekli Kaygı Envanteri (SKE) kullanılmıştır. Araştırma 1997-1998 öğretim yılında izmir il merkezinde bulunan 5 ayrı meslek lisesinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem grubu olarak lise birinci sınıfa devem eden 186 ve lise son sınıfa devam eden 180 öğrenci olmak üzere toplam 366 öğrenci alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde "student t testi", "tek yönlü varyans analiz tekniği" ve farklılığa neden olan grubu bulmak için "Duncan ve Scheffe" testleri kullanılmıştır. Varyans analizi sonuçlarında genelde atılganlık düzeyi yüksek olan deneklerin kaygı düzeyi düşük bulunmuştur. Bu da atılganlık ile kaygı düzeyi arasında ters orantılı bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu sonuca ek olarak bazı değişkenler ile kaygı düzeyi ve atılganlık arasında da ilişki olduğu belirlenmiştir.
İn this study the assertiveness and the level of trait anxiety of the vocational school students are studied. The differences and the similarities between some variables and the level of anxiety and assertiveness of the students are worked on in this study. Rathus Assertiveness Scale (RAS) and Spielberger's Anxiety Inventory are used to determine the level of anxiety and the assertiveness of the students. Five vocational schools in Izmir are coveried up in this tudy in the year of 1997-1998, (186 in first grade, 180 in last grade ) are in this study. In statistical analyses, the student t test, one way variance analyses, Duncan and Scheffe test are used. Accordin to the statistical results the students having high level of assertiveness had low level trait anxiety. This shows that the relationship between level of trait anxiety and assertiveness is not parallel. In addition to this result, it is also found to be that there is a relationship between some variables and the level of anxiety and assertiveness of the students.