Tez No İndirme Tez Künye Durumu
285785
Mehmed Nebil ve Divanı / Mehmed Nebil ve Divanı
Yazar:YASEMİN AKTAŞ
Danışman: PROF. DR. CEMAL KURNAZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Edebiyatı Bölümü / Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Divan edebiyatı = Divan literature ; Divanlar = Divans ; Mehmed Nebil = Mehmed Nebil
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
393 s.
18.yy'ın sonu ve 19. yy'ın başında yaşamış olan Mehmed Nebil Bey'in hayatı, edebi kişiliği ve Divan'ı tezimizin konusunu oluşturmaktadır.Mehmed Nebil Bey'in doğum tarihi belli değildir. Mehmed Nebil, oldukça tanınmış, kültürlü bir aileye mensuptur. Babası şair Halil Nuri Bey'dir. Kızı ise 19. yy'da yaşamış olan meşhur kadın şairlerimizden Şeref Hanım'dır. Mehmed Nebil farklı kaynaklardaki bilgilere göre 1818 ya da 1820 tarihinde vefat etmiştir ve kabri de Mısır'dadır.Tezimizin giriş kısmı üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde şairin hayatı yer almıştır. Daha sonra aile fertleri şairin yetişmesinde önemli görüldüğünden onlardan da ayrı bir başlık halinde bahsedildikten sonra edebi şahsiyetine geçilmiştir. Şair hakkındaki kaynaklar sınırlı olduğundan, ağırlıklı olarak Divan'ındaki kendi şiirlerinden yola çıkılarak saptamalar yapılmıştır. Dil ve üslup özelliklerinden bahsedildikten sonra Divan'daki deyim ve atasözlerine yer verilmiştir. Bu bölümümüzün temel amacı şairi edebiyat dünyasına tanıtmaktır.İkinci bölümde Mehmed Nebil Divanı şekil ve muhteva yönünden incelenmiştir. Gerektiği yerlerde tablolarla konu açıklanmıştır. Nazım şekilleri işlendikten sonra, Divan'daki kafiye ve rediflere yer verilmiştir. Muhteva bölümünde Divan'da yer alan konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Üçüncü bölümde ise Mehmed Nebil Divanı metin kısmı yer almıştır.Mehmed Nebil Divanı'nda 16 kaside,151 gazel, 103 kıta, 9 murabba, 3 muhammes, 2 tahmis, 1 müseddes, 3 terkib-bend ve 1 adet de mesnevi bulunmaktadır.Mehmed Nebil dini, tasavvufu, gündelik yaşamı ve beşeri aşkı ustalıkla birleştirebilmiş çok yönlü bir şairdir. Dili oldukça sade ve anlaşılır bir dildir.
The subject of this treatise is Mehmed Nebil?s life, literature and literary works. Nonetheless the exact birth date one not known, we know that he was born at the end of the 18th century. According to different sources he was died in the year of 1818-1820 at the Egypt. He was a member of a fairly famous and cultirated family. His father was a poem Mr.Halil Nuri(Halil Nuri Bey). Also his daughter was a poem, Miss Şeref(Şeref Hanım).The treatise are consist of three chapter.İn the first chapter Mehmed Nebil?s life and family members take placed. Also in the first chapter his literature is mentioned. Because of the sources about the poem are limited ascertainment are made in the light of his collected poems. After the meintioning about character of his language and style, proverb and expression in collected poems are hold placed. The aim of first chapter is to introduce the poem to literary set.In the second chapter Mehmed Nebil?s collected poems was analysed with the direction of shape and content. After analysing the shape of verse, rhymes are take placed.İn the third chapter Mehmed Nebil?s collected poems text part is hold placed.In Divan of Mehmed Nebil; there are 16 kaside, 151 gazel, 103 kıta, 9 murabba, 3 muhammes, 2 tahmis, 1 müseddes, 3 terkib-bend and 1 mesnevi.Mehmed Nebil was a versatile poem, who can combined religion, mysticism, daily life and human love with a great skill.