Tez No İndirme Tez Künye Durumu
496949
Antrene sıçanlarda 20-hete'nin direnç ve iletim tipi arterlerde vasküler tonusa etkisi / The effect of 20-hete on vascular tone on resistance and conduit type arteries of trained rats
Yazar:SEHER ÜLKER
Danışman: PROF. DR. ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Fizyoloji = Physiology
Dizin:Arterler = Arteries ; Egzersiz = Exercise ; Hidroksieikozatetraenoik asitler = Hydroxyeicosatetraenoic acids ; Miyografi = Myography ; Sitokrom P 450 = Cytochrome P 450 ; Sıçanlar = Rats
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2018
131 s.
Amaç: Düzenli fiziksel aktiviteler sonrasında vasküler tonusa etki eden çeşitli adaptasyonlar olduğu iyi bilinmektedir. İstirahat koşullarında birçok kasıcı ve gevşetici mediatörün vasküler tonustaki değişikliklere katkısı bilinirken, lokal dolaşımın düzenlenmesinde etkisi bulunan 20-hidroksieikosatetraenoik asit (20-HETE) için literatürde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, birçok damar yatağında vazokonstriktif etkili olduğu bilinen 20-HETE'nin, düzenli fiziksel aktiviteler sonucu direnç ve iletim tipi arterlerdeki vasküler tonusa etkisi ve sistemik kan basıncına katkısındaki olası değişiklikleri incelemeyi amaçladık. Yöntem: 6-8 aylık Wistar cinsi sıçanlar, kontrol ve egzersiz, olmak üzere iki gruba ayrıldı. Egzersiz grubuna 5 gün/hafta, 1 saat/gün, 8 hafta süresince yüzme egzersizi yaptırıldı. İntra-arteriyel ortalama kan basıncı karotid arterden ölçüldü. 20-HETE'nin iletim tipi arterde (torasik aorta) ve direnç damarlarında (gastrokinemius ve mezenterik arterler) vasküler tonusa doğrudan ve çeşitli vazoaktif maddelerin yaptığı etkilere katkısı organ banyosu ve miyografta değerlendirildi. İzole edilen damarlarda 20-HETE düzeyi ve 20-HETE üretiminden sorumlu enzim CYP4A ekspresyonu ölçüldü. Bulgular: Düzenli yüzme egzersizleri sonucu 20-HETE'nin kan basıncının düzenlenmesindeki katkısının azaldığı saptandı. Gastroknemius direnç damarlarında 20-HETE'nin vasküler tonusa katkısının azaldığı hem doğrudan hem de çeşitli vazokonstriktif ajanların yanıtının azalmasına neden olduğu belirgin olarak gözlenirken, torasik aorta ve mezenterik arterlerde bu etkinin olmadığı saptandı. CYP4A ekspresyonu ve 20-HETE üretimi gastrokinemius damarlarında azaldı. Sonuç: Egzersize bağlı olarak, 20-HETE'nin kan basıncı düzenlenmesindeki etkisinin ve gastrokinemius direnç damarlarında vasküler tonusa vazokonstriktif katkısının azaldığı, bu etkilerin CYP4A protein miktarının azalmasına bağlı olduğu ortaya konulmuştur. Anahtar kelimeler: 20-HETE, CYP4A, vasküler tonus, miyograf, egzersiz
Objective: It is well known that there are various adaptations which affect vascular tone in arteries after regular physical activities. There hasn't been any study in literature for 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid (20-HETE) that has an effect on regulation of local circulation, while it is known that many contractile and relaxant mediators contribute to changes in vascular tone at rest conditions. In this study, we aimed to investigate the effect of 20-HETE, which is known to be vasoconstrictive in many vascular beds, on vascular tone in resistance and conduit type arteries and the probable changes on its contribution to systemic blood pressure as a result of regular physical activities. Method: 6-8 month old Wistar rats were divided into two groups, control and exercise. Exercise group were subjected to swimming exercise for 5 day/week, 1 hour/day for 8 weeks. Intra-arterial mean blood pressure was measured from carotid artery. The direct effect of 20-HETE on vascular tone in the conduit type artery (thoracic aorta) and resistance vessels (gastrocnemius and mesenteric arteries) and its contribution to the effects of various vasoactive substances were evaluated in organ bath and myograf. 20-HETE levels and the expression of CYP4A, the enzyme responsible for 20-HETE production, were measured in isolated vessels. Results: It has been found that the contribution of 20-HETE on regulation of blood pressure is reduced as a result of regular swimming exercises. It has been obviously observed that 20-HETE's contribution to vascular tonus is decreased both directly and caused to decrease response to various vasoconstrictive agents in gastrocnemius resistance vessels, but this effect was not obtained in torasic aort and mesenteric arteries. CYP4A expression and 20-HETE production were decreased in the gastrocnemius vessels. Conclusion: It has been demonstrated that depending on exercise, the effect of 20-HETE on regulation of blood pressure and its vasoconstrictive contribution on vascular tonus in gastrocnemius resistance artery are decreased, and these effects are associated with the decrease of CYP4A protein. Key words: 20-HETE, CYP4A, vascular tone, myograph, exercise