Tez No İndirme Tez Künye Durumu
433833
Citation practices in academic discourse: A comparison of native speakers' and non-native speakers' phd and ma theses in English language education majors / Akademik söylemde alıntı yapma uygulamaları: İngiliz dili eğitimi alanlarındaki anadili İngilizce olan ve olmayan katılımcıların yüksek lisans ve doktora tezlerinin karşılaştırılması
Yazar:FATMA ŞEYMA DOĞAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. OKTAY YAĞIZ ; DR. IŞIL GÜNSELİ KAÇAR
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı / İngilizce Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Alıntı = Quotation ; Atıf analizi = Citation analysis ; Atıflar = Citations ; Doktora tezleri = Doctorate thesises ; Lisansüstü tezler = Postgraduation thesises ; Tezler = Theses ; İngilizce = English
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2016
262 s.
Alıntı yapma, yazarların fikir ve iddialarına gerekçe sağlamak ve onların akademik yazım dünyasındaki fikirlerinin orijinalliğini göstermek açısından akademik yazmanın en önemli bileşenlerinden biridir. Aynı zamanda, alıntı yapma bir araştırmanın çıkış noktasına ve disiplindeki mevcut yerine dair ipuçları sağlar. Alıntı yapmanın akademik yazmadaki önemli rolü göz önünde bulundurularak, bu çalışma, İngiliz dili eğitimi alanındaki anadili Türkçe ve İngilizce olan yazarların yüksek lisans ve doktora tezlerindeki alıntı yapma uygulamalarını araştırmaktadır. Bu çalışmada Türkiye'deki farklı üniversitelerin İngiliz dili eğitimi alanındaki danışman öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrenciler ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeleri, internet üzerindeki belgeleri, alıntı yapma uygulamaları anketini ve derlemi de içeren nicel ve nitel yöntemler uygulanmıştır. Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından kaleme alınmış 10 yüksek lisans ve 7 doktora tezi ile anadili İngilizce olan yazarlar tarafından yazılmış 10 yüksek lisans ve 7 doktora tezi, toplamda 34 lisansüstü tez araştırmanın derlemi için seçilmiştir. Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından yazılmış lisansüstü tezler YÖK'ün resmi sayfasından seçilirken; anadili İngilizce olan yazarların lisansüstü tezleri ise "ProQuest Dissertation and Theses" and "EThOS" (Electronic Theses Online Service) adlı veri tabanlarından seçilmiştir. İlgili alan yazın temel alınarak derlemdeki 34 lisansüstü tezi içerik analizi yöntemiyle analiz etmek için bir yönerge oluşturulmuştur. Alıntı yapma uygulamaları anketi, araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu anket, Türkiye'nin yedi bölgesinde bulunan farklı üniversitelerin İngiliz dili eğitimi alanında seçilmiş 93 lisansüstü öğrencisine uygulanmıştır. Anketten elde edilen veriler SPSS 23.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Frekansları içeren betimleyici istatistik uygulanmıştır. Online belgelere gelince, bu belgeler Türkiye'deki üniversitelerin resmi sayfalarından indirilmiştir ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ise gönüllü 25 lisansüstü öğrenci ve 17 danışman öğretim üyesiyle yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları, anadili Türkçe olan yazarlar ile anadili İngilizce olan yazarların alıntı yapma eğilimlerini ortaya çıkarmıştır. Anadili Türkçe ve İngilizce olan yazarların alıntı yapma eğilimleri; akademik yazım normları ve kurallarıyla paralellik göstermesine rağmen, anadili Türkçe olan yazarlar, anadili İngilizce olan yazarlara göre kendi düşüncelerini ifade etmede daha fazla problem yaşamaktadır. Bu durum; öğretim eksikliği, kültürel faktörler, alıntı yapma normları ve kuralları ile ilgili farkındalık eksikliği ve dil geçmişlerini içeren dört etkenden kaynaklanıyor olabilir. Buna ek olarak araştırma sonuçları, hem lisansüstü öğrenciler hem de danışman öğretim üyeleri tarafından ifade edilen öğrenim eksikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan alıntı yapma sürecinde, ifade edilenlerle uygulananlar arasında bir boşluk olduğunu kanıtlamaktadır. Bulgulardan elde edilen sonuçlar, akademik yazma camiasında bir yer edinme sürecinde olan lisansüstü öğrencileri alıntı yapma uygulamaları açısından güçlendirerek Türkiye ve benzer bağlamlardaki yazma durumu için birtakım önermeler ortaya koymuştur. Anahtar Sözcükler: alıntı yapma, alıntı yapma uygulamaları, akademik yazma, yüksek lisans tezi, doktora tezi, anadili İngilizce olan yazarlar, Türk yazarlar
Citation is one of the most important components of academic writing in the aspects of providing justification for writers' arguments and demonstrating the novelty of the writers' position in academic writing world, providing clues regarding how the research study arises out of and is grounded in the current state of disciplinary knowledge. Considering the significant role of citation practices in academic writing, this study investigates the citation practices of Turkish and English L1 writers in MA and PhD theses in English language education majors. This study employed both qualitative and quantitative approaches, consisting of the corpus, the citation practice questionnaire, the online documents and interviews conducted with the graduate students and the supervisors in the field of ELT at different universities in Turkey. A corpus of 34 theses, 17 Turkish L1 writers' theses consisting of 10 MA and 7 PhD theses and 17 English L1 writers' theses including 10 MA theses and 7 PhD theses were selected. The theses written by Turkish L1 writers were selected from the official website of the Council of Higher Education (YÖK) while the theses written by English L1 writers were chosen from "ProQuest Dissertation and Theses" and "EThOS" (Electronic Theses Online Service). Based on the relevant literature, a rubric was prepared so as to analyse the 34 theses in the corpus by means of employing content analysis. The citation practice questionnaire was developed by the researcher and applied to randomly selected 93 graduate students at the departments of English language majors from different universities in the seven regions of Turkey. The data gathered from the questionnaire was analysed by means of SPSS 23.0. Descriptive statistics including frequencies were employed. As for the online documents, they were downloaded from the official websites of the universities in Turkey and contextual analysis was used. The semi-structured interviews were conducted with 25 volunteer graduate students and 17 volunteer supervisors. Descriptive qualitative analysis was used in order to analyse the data obtained from the interviews. The findings revealed both Turkish and English L1 writers' citing tendencies. Even though Turkish and English L1 writers' citing tendencies appear to be parallel with writing norms and conventions in the field of ELT, Turkish L1 writers have more challenges regarding integrating citations with their own voices and positions more than English L1 writers, which may stem from four factors comprising of lack of instruction, insufficient awareness of citation norms and conventions, cultural factors and linguistic background. In addition, the results supported that there is a gap between what is prescribed and what is practiced in the process of source use as a result of lack of explicit instruction which is reported by both the graduate students and supervisors. By means of empowering graduate students in the aspect of citation practices in the process of gaining entrance into academic discourse community, the insights gained from the study have some implications for academic writing in the Turkish and other similar L2 contexts. Keywords: citation, citation practices, academic writing, MA thesis, PhD thesis, native writers, Turkish writers