Tez No İndirme Tez Künye Durumu
593390
Antalya ilinde genç çiftçi projesinin uygulaması ve sürdürülebilirliği üzerine bir araştırma / A research on the application and sustainability of young farmers project in the Antalya province
Yazar:AHMET ALKAN
Danışman: PROF. DR. BURHAN ÖZKAN
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Ziraat = Agriculture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
95 s.
Bu araştırmanın amacı; Antalya ilinde Genç Çiftçi Projesi (GÇP) uygulamasının sürdürülebilirlik, kırsal nüfusun istihdamı, çiftçilerin gelir düzeyinin arttırılması gibi hedeflerinin, projeden yararlanan çiftçilerin görüşleri alınarak gerçekleşme potansiyelini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmektir. Araştırmanın ana materyalini, Antalya ilinde araştırma kapsamına alınan 10 ilçede GÇP'den 2016 yılında yararlanan 127 genç çiftçi ile yapılan anket verileri oluşturmuştur. Çalışmada çiftçilerden elde edilen veriler kullanılarak GÇP uygulamasının güçlü, zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri esas alınarak GZFT analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamındaki çiftçilerin %15'inin erkek, %85'inin kadın ve yaş ortalamasının ise 31,2 olduğu belirlenmiştir. GÇP'den faydalanan çiftçilerin 79'u hayvansal üretim, 48'i bitkisel üretim yapmakta olup üreticilerin %33,9'u örtü altı yetiştiriciliği, %44,1'i büyükbaş hayvancılık ve %12,6'sı ise küçükbaş hayvancılık projesi desteği almıştır. Görüşme yapılan çiftçilerin %74,8'inin gelirlerini arttırmak için, %14,2'si ise işsiz olduğu için GÇP'ye başvurdukları belirlenmiştir. Çiftçilerin %18,9'u projeyi yararlı, %65,4'ü kısmen yararlı görürken, %15,7'si ise projeyi yararlı görmemektedir. Çiftçilerin %14,2'si GÇP ile üretime başladığını belirtirken, %66,1'i GÇP ile mevcut üretimini arttırdığını belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre üreticiler tarafından GÇP uygulaması yararlı bir proje olarak kabul edilmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; hibe desteği miktarının artırılması, hibe alım şartlarının kolaylaştırılması ve hibelerin zamanında ödenmesi, GÇP'nin amaçlarına ulaşmasını sağlayabileceği ve sürdürülebilir kılacağı gibi projenin etkinliğini de arttırabilecektir.
The objective of this research is to evaluate the realization potential and sustainability of the targets of Young Farmers Project (YFP) in Antalya such as sustainability, employment of rural population and increasing the income level of young farmers, by means of getting the opinions of beneficiary farmers of the project. The main material of the research consists of the data of the survey, which was carried out with 127 young farmers who benefited from the YFP in 2016 in 10 counties of Antalya. The strengths, weaknesses, opportunities and threats of the application of YFP have been determined with SWOT analysis, based on the data obtained from young farmers within this study. Within the framework of the research, it has been found out that %15 of the young farmers are male and %85 are female, and their average age is 31,2. %79 of the young farmers who are the beneficiaries of YFP engage in animal production and %48 in plant production. %33,9 of beneficiary producers received grant for greenhouse cultivation, %44,1 for bovine breeding and %12,6 for ovine breeding projects. It has been determined that %74,8 of the interviewee farmers applied for YFP in order to increase their income, while %14,2 applied for it because they were unemployed. %18,9 of the farmers found the project useful, %65,4 partially useful, and %15,7 not useful. %14,2 of them expressed that they started production thanks to the grant, and %66,1 expressed that they increased their production thanks to the grant. According to the findings of this research, the YFP is accepted as a useful project by producers. The findings also demonstrate that increasing the grant amount, facilitating the conditions of grant receiving, and paying the grants in due course of time will be able to ensure the YFP attain its objectives and make it sustainable, and also increase its efficiency.