Tez No İndirme Tez Künye Durumu
550782
Korunma ihtiyacı olan çocuklarda gelecek kaygısının incelenmesi: Adana ili örneği / Investigation of children who are protection needed that have future anxiety: The case of Adana province
Yazar:RECEP ÖCAL
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YUNUS EMRE AYNA
Yer Bilgisi: Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology ; Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Adana = Adana ; Gelecek = Future ; Gelecek kaygısı = Future anxiety ; Kaygı = Anxiety ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Çocuklar = Children
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
63 s.
Sosyal Hizmet modellerinden olan kurum bakımı hizmeti; çeşitli nedenlerle ailesinin yanında kalamayan ya da kalması uygun bulunmayan çocukların Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan kuruluşlarda barınma, eğitim, sağlık, beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığı hizmet modelidir. Bu araştırmadaki amaç; 14-18 yaş arası Adana İlinde yaşayan korunma ihtiyacı olan çocukların gelecek kaygı düzeylerinin ailesinin yanında yaşayan kontrol grubuyla karşılaştırılmasının incelenmesidir. Bu araştırmanın örneklemi; Adana İli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adana Çocuk Evleri Sitesi, Seyhan Çocuk Evleri Sitesi kuruluşlarında kalmakta olan 14- 18 yaş koruma ihtiyacı olan çocukların gelecek kaygıları seviyeleri ile kartopu yöntemi ile seçilen 51 kişiden oluşan kontrol grubu 14-18 yaş çocukların gelecek kaygı seviyelerinin incelenmiştir. Araştırmada Sosyodemografik Form ve Sürekli Kaygı Ölçeği uygulanmıştır. Veriler istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda koruma kararı olan çocukların kaygı düzeylerinin ailesinin yanında yaşayan kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu, koruma kararı olan kız çocuklarının kaygı düzeylerinin erkek çocukların kaygı düzeyine göre daha yüksek olduğu, kurum bakımında daha uzun süre kalan çocukların (2 yıl fazla) daha az kalan (2 yıldan az) çocuklara göre kaygı düzeyinin daha yüksek olduğu, 17 yaşındaki çocukların 14 ve 15 yaşındaki çocuklara göre kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca okul başarı düzeyi, gelecekle ili beklentileri ve gelecek korkuları ile gelecek kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir.
The institution care service, one of the Social Service models; It is the service model where the basic needs of shelter, education, health and nutrition are met in the institutions serving within the Ministry of Family, Labor and Social Services for children who cannot stay or stay with their family due to various reasons.The purpose of this research; The aim of this study is to compare the future anxiety levels 18-14 the children who are protection needed in the province of Adana between the ages of the control group living next to their families. The sample of this research; Adana Children's Houses Site, affiliated to the Provincial Directorate of Family, Labor and Social Services in Adana Province , Seyhan Children's Houses Site is located in the organization of children in need of protection for the age of 14- 18 years of concern with the levels of 51 people selected by the snowball method to 14-18children aged years of them were investigated . Relational scanning model was used in the study. Sociodemographic Form and the scale of ongoing anxiety were applied in the study. The data were analyzed by spss. As a result of the analyzes, the anxiety levels of the children with protection decision were significantly higher than the control group living with the family, the anxiety levels of girls with a protection order are higher than the anxiety level of boys, children who have stayed longer (2 years more) in the care of the institution are more likely to have less anxiety than children (less than 2 years), It was observed that 17-year-old children had higher anxiety levels than 14- and 15-year-olds. In addition, no significant relationship was found between the level of school success, future expectations and future fears and future anxiety levels.