Tez No İndirme Tez Künye Durumu
487432
Dünden bugüne Alanya geleneksel mutfak kültürü / Alanya traditional culinary culture from last to today
Yazar:HASAN FEHMİ ÖZ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics
Dizin:Antalya-Alanya = Antalya-Alanya ; Beslenme = Nutrition ; Beslenme davranışı = Feeding behavior ; Gastronomi = Gastronomy ; Kültür = Culture ; Mutfak = Kitchen ; Mutfak turizmi = Culinary tourism ; Yemek kültürü = Food culture ; Yerel kültür = Local culture
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
183 s.
Antik Çağda Alanya'nın (Coracesium) Pamfilya sınırları içerisinde kalması ve Kilikya bölgesine de komşu olması çeşitli topluluklarla etkileşime girmesine neden olmuştur. Şehrin, Bereketli Hilal adı verilen verimli topraklara yakınlığı sonucunda diğer üstün medeniyetlerden tarım öğrenilerek yabanıl tahıl üretimi başlamıştır. Yunanlılar, Fenikeliler ve Romalılar şehre koloniler kurmuşlardır. Bu durum bölgenin mutfak kültürünü zenginleştirmiştir. 1223 tarihinde Alanya'nın Türkiye Selçuklu Devleti tarafından fethedilmesiyle birlikte Alanya mutfağı yörük mutfağıyla etkileşim içine girmiştir. Aynı zamanda bu, iki farklı yaşam tarzının karşılaşmasıdır. Rumlar yerleşik bir şehir kültürüne sahipken Türkmenler konar-göçer bir yaşam sürdürüyorlardı. Dolayısıyla bakış açışı farklı, yaşam tarzları ayrı iki toplumun bir şehirde var olması mutfak kültürü açısından inanılmaz bir zenginlik ortaya çıkarmıştır. Yüzyılın sonunda Giritli muhacirlerin şehre iskân edilmesiyle beraber İon kültürüyle beslenen ada mutfağının da yerleşmesiyle sonuçlanmıştır. Rum mutfak kültürünün geniş deniz mahsulü birikimi, yabani otlar ve sebzelerle gelişmiş damak tadının yanında Türkmenlerin et, süt ve orman ürünleriyle gerçekleştirdikleri mükemmel beceriler; Giritli muhacirlerin Müslüman-Türk kültürüyle sentezledikleri İon mutfağı Alanya gastronomi kültürünün temelini oluşturmaktadır. Bu Araştırmanın amacı, Alanya mutfağını oluşturan yapı taşlarının ortaya çıkışı ve etkilerinin sonucunda meydana gelen besinlerin hazırlanması, yemek çeşitlerinin incelenerek Türk gastronomisini oluşturan şehir mutfaklarının zenginliğinin ortaya koymaktır.
In the Antique Age, the presence of Alanya (Coracesium) within the boundaries of Pamphylia and neighboring Cilicia region caused interaction with various communities. As a result of its proximity to fertile lands called the Fertile Crescent, the city began to produce wild grains by learning agriculture from other superior civilizations. Later, the Greeks, Phoenicians and Romans established colonies. This has enriched the region's culinary culture. With the conquest of Alanya in 1223 by Seljukian State of Turkey, Alanya kitchen has interacted with yörük cuisine. At the same time, this is the encounter of two different lifestyles. While the Greeks had a built-up city culture, the Turkmen were living a prosperous life. Therefore, it has an incredible richness in terms of culinary culture, since the two societies have different perspectives and different lifestyles. At the end of the century, Cretan emigrants were resettled as towns, resulting in settlement of island cuisine, which was fed with ion culture. In addition to the taste of Greek culinary culture with its extensive seafood accumulation, wild herbs and vegetables, the Turkmen's meat, milk and forest products make perfect performances; The ion cuisine that Cretan refugees synthesize with Muslim-Turkish culture forms the basis of Alanya gastronomic culture. The purpose of this research is to reveal the richness of the city kitchens that constitute the Turkish gastronomy by examining the types of food and preparing the foods that come to the fore as a result of the emergence of the building stones constituting the Alanya cuisine.