Tez No İndirme Tez Künye Durumu
56627 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Sign based phrase structure gremmar for Turkish / Türkçe için im temelli öbek yapısal sözdizimi
Yazar:ONUR TOLGA ŞEHİTOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CEM BOZŞAHİN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Dilbilgisi = Grammar ; Söz dizim = Syntax ; Türkçe = Turkish
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1996
97 s.
Bu çalışmada, Türkçe sözdizimi bilgiye dayalı bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. İme dayalı dilbilimsel gösterim ve HPSG ( Baş-sürümlü Öbek Yapısal Dilbilim) kuramı Türkçe'ye uyarlanmıştır. HPSG, dildeki nesnelerin bilgisel içerikleriyle gösterimine dayanan çağdaş bir sözdizimi ve anlambilim kuramıdır. Temel bilgi öğesi im denilen içice ve kalıtsal türlendirilmiş özellik yapılarıdır. Uygulamada mantık programlama dili olarak özellikle HPSG uygulamaları için tasarlanmış olan ALE kullanılmıştır. Türkçe'deki dil öğelerinin bir tür ve yapı tanımı yapılmıştır. Altulamlama, yan cümleler, öbek sıra değişimi, tümleç-niteleyen ilişkileri ve ortaç yapıları ALE'de çalışan bir ayrıştırıcı ile tasarlanmış ve uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: sözdizimi, Türkçe Dilbilgisi, ayrıştırma, öbek yapısı iv
This study analyses Turkish syntax from an informational point of view. Sign based linguistic representation and principles of HPSG (Head-driven Phrase Structure Gram mar) theory are adapted to Turkish. The basic informational elements are nested and inherently sorted feature structures called signs. In the implementation, logic programming tool ALE - Attribute Logic Engine - which is primarily designed for implementing HPSG grammars is used. A type and structure hierarchy of Turkish language is designed. Syntactic phenomena such as sub- categorization, relative clauses, constituent order variation, adjuncts, nominal predi cates and complement-modifier relations in Turkish are analyzed. A parser is designed and implemented in ALE. Keywords: syntax, Turkish Grammar, parsing, phrase structure m