Tez No İndirme Tez Künye Durumu
582795
Hazır gıdada ve helal özellikli jelatinde tüketici eğilimlerinin belirlenmesi / The determination of consumer tendency towards convenience food and halal featured gelatin
Yazar:HAYRİYE MERVE TOPDAŞ
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts
Dizin:Hazır gıda tüketimi = Ready food consumption ; Hazır gıdalar = Prepared foods ; Jelatin = Gelatin ; Tüketici davranışı = Consumer behavior ; Tüketici tercihleri = Consumer preferences ; Tüketici tutumları = Consumer attitudes
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
130 s.
Bu çalışmada hazır gıdalarda jelatin kullanım yerleri ve tüketicilerin helal özellikli jelatine yaklaşımının tespiti hedef alınmıştır. Öncelikli olarak ülkemizde ve dünyada helal gıda proseslerinden, sertifikalanma süreçleri ve sertifika veren kuruluşlardan jelatinin genel yapı ve özelliklerinden, üretim proseslerinden, pastacılık sektöründe kullanıldığı alanlardan, helal gıdanın kavramsal değerlendirilmesinden ve son olarak tüketicilerin jelatinli paketli ve paketsiz gıdalara yaklaşımlarının tespitinden bahsedilmiştir. Tüketici yaklaşımlarının tespiti için amaca uygun sorular hazırlanmış ve anket tekniği uygulaması yapılmıştır. Yapılan anket çalışması ile 692 katılımcı ile çalışılmıştır. Katılımcıların paketli gıdalarda paket üzeri içerik incelemeleri ve helal gıda hassasiyetleri, paketsiz gıdalara oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Paketsiz gıdalarda içerik kontrolü ve helal özellikli ürün kullanılıp kullanılmadığı konusu paketli gıdalar kadar tüketicileri şüpheye düşürmediği ve bu durumun tercih etme üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde tüketicilerin helal gıda hassasiyetleri taşıdıkları fakat yalnızca paketli ürünleri tüketirken bu konuda dikkat ettikleri gözlemlenmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğu jelatin hassasiyeti taşırken ülkemizde helal özellikli jelatine güven duymadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Tüketicilerde helal gıda, helal özellikli jelatin ve paketli paketsiz gıdalarda helal jelatin kullanımına yönelik bilgi eksikliği görülmektedir. Ülkemizde pazar payının oldukça geniş olduğu helal gıdanın beklenilen değeri görebilmesi için tüketici bilinçlendirme çalışmalarının yapılması ve üretici firmaların ürün üzeri bilgilendirme ve helal sertifikalı ürün üretme aşamasında çalışmalar yapması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Helal Gıda, Sertifika, Jelatin
The aim of this study is to determine the areas of usage of gelatin in ready-food and the consumers' approach to gelatin with halal properties. First of all, the halal food processes in Turkey and in the world are stressed in this study while giving information about the certification processes and certification institutions, the general structure and properties of gelatin, production processes, the areas where they are used in the pastry sector, conceptual evaluation of halal food, and finally the determination of consumers' approaches to packaged and unpackaged foods with gelatin. In order to determine consumers' approaches, appropriate questions were prepared and survey technique was applied. The survey was conducted with 692 participants. Participants' on-pack content analysis and halal food sensitivities in packaged foods were found to be higher than unpackaged foods. It has been concluded that the on-pack content control and the halal properties in unpackaged foods does not make consumers doubt as much as packaged foods and so has no effect on preference. In Turkey, it has been observed that consumers carry halal food sensitivities but pay attention only when consuming packaged products. It was concluded that while the majority of the participants had gelatin sensitivity, they did not trust gelatin with halal properties. There is lack of information in consumers about halal food, gelatin with halal properties and usage of halal gelatin in packaged and unpackaged foods. In order to value Turkey's large market share of halal food, it is concluded that consumer awareness studies should be carried out and producers should carry out studies on product information and production of halal certified products. Keywords: Halal Food, Certificate, Gelatin