Tez No İndirme Tez Künye Durumu
187995
A Curriculum evaluation through needs analysis: Perceptions of intensive English program graduates at Anadolu University / İhtiyaç analizi yoluyla program değerlendirme: Anadolu Üniversitesi yoğun İngilizce programı mezunlarının algılamaları
Yazar:DERYA GEREDE
Danışman: DOÇ. DR. HANDAN KOPKALLI YAVUZ
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
149 s.
Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programındabaşlatılan müfredat yenileme projesinin etkilerinin değerlendirilmesiamaçlanmıştır. Bu nedenle, Hazırlık Programının eski ve yeni müfredatıöğrencilerin algılamalarına dayanarak karşılaştırılmıştır. Değerlendirme için esasolarak kabul edilen ölçüt öğrencilerin Anadolu Üniversitesinde beş bölümdeöğretim dili İngilizce olan dersleri takip edebilmek için gerekli olarak algılanan dilihtiyaçlarıdır. İki müfredatı karşılaştırmak için önce öğretim dili İngilizce olanderslere devam eden öğrencilerin dil ihtiyaçları belirlenmiş, daha sonra ikimüfredat arasında öğrencilerin dil ihtiyaçlarını karşılama açısından bir fark olupolmadığı belirlemek için bir karşılaştırma yapılmıştır.Çalışmaya 2004 yılında öğretim dili İngilizce olan beş bölüme devam eden135 birinci sınıf öğrencisi ve 2005 yılında aynı bölümlere devam eden 129 birincisınıf öğrencisi katılmıştır.Çalışmada veriler bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Anketgeliştirilmesinde varolan alanyazından, öğretim dili İngilizce olan derslerdeyapılan sınıf içi gözlemlerden ve hem öğretim dili İngilizce olan dersleri yürütenöğretim elemanları hem de bu derslere devam eden öğrencilerle yapılanmülakatlardan elde edilen verilerden yararlanılmıştır.Veriler öncelikle sıklık, yüzde ve ortalama değerler hesaplanarak analizedilmiştir. Bu analizler, öğrencilerin öğretim dili İngilizce olan bölümlerdeki dilihtiyaçlarını ve öğrencilerin algılamalarına göre bu ihtiyaçların eski ve yenilenmişmüfredat tarafından karşılanma derecesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.İki müfredat arasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama derecesiaçısından fark olup olmadığını ortaya koyabilmek için iki grup verikarşılaştırılmıştır. 2004 yılındaki birinci sınıf öğrencilerinden toplanan birincigrup veri öğrencilerin eski müfredat hakkındaki algılamalarını yansıtmaktadır.2005 yılındaki birinci sınıflardan toplanan ikinci grup veri ise öğrencilerinyenilenmiş müfredat hakkındaki algılamalarını yansıtmaktadır. Hangi müfredatındil ihtiyaçlarını daha iyi karşıladığını belirlemek için veriler Bağımsız Grup t-Testleri kullanılarak analiz edilmiştir.Sonuçlar iki müfredat arasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaaçısından birkaç anlamlı fark olduğunu ortaya çıkartmıştır. Ayrıca, çalışmanınsonuçlarına dayanarak müfredat yenileme süreciyle ilgili bazı önerilerdebulunulmuştur.
The present study was conducted to evaluate the effects of curriculumrenewal project started at Anadolu University, Intensive English Program in 2003.The old and renewed curricula of Prep Program were compared based on thestudents? perceptions. The main criterion for the evaluation was the perceivedlanguage needs of the students to follow English-medium content courses at fiveEnglish-medium departments at Anadolu University. In order to compare the twocurricula, first, the language needs of the students in English-medium contentcourses were determined. Then, the two curricula were compared to determinewhether there was a difference between the two curricula in meeting students?language needs.The participants of the study were 135 first year students of five English-medium departments in 2004, and 129 first year students of the same departmentsin 2005.The data were collected by means of a questionnaire. The items in thequestionnaire were constructed based on related questionnaires in literature, classobservations of English-medium content courses and interviews with both English-medium content teachers and first year students of those five departments.The data were analyzed by calculating frequencies, percentages and meanvalues to determine the language needs of the students in English-mediumdepartments and their perceptions on how much those needs were met by the twocurricula.To determine which curriculum met the students? language needs better,two groups of data were compared. First group of data, collected from the firstyear students in May 2004, reflected the students? perceptions of the oldcurriculum. The second group of data, collected from the first year students inMay 2005, reflected the students? perceptions of the renewed curriculum. The twocurricula were compared by using Independent Sample t-Tests.Results revealed that there were a few significant differences between thetwo curricula in terms of meeting the students? language needs. Based on theresults, suggestions are made for the curriculum renewal process.