Tez No İndirme Tez Künye Durumu
307027
An improvement of doa estimation on rfid systems / Rfıd sistemlerinde doa kestiriminin iyileştirilmesi
Yazar:NİDA SAKAR
Danışman: YRD. DOÇ. DR. MESUT KARTAL
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Telekomünikasyon Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Algoritmalar = Algorithms ; Anten dizileri = Antenna arrays ; Elektromanyetik dalgalar = Electromagnetic waves ; Konum belirleme = Position determination ; Paket programlar = Packaged softwares ; Özdeğer yöntemleri = Eigenvalue methods ; Özdeğerler = Eigenvalues ; İyileştirme = Improvement
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
97 s.
Bu tez çalışmasında, pasif RFID etiketlerinin 2-boyutta yerlerinin tespit edilmesi için geliştirilmiş sistemle yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Bu sistem anten dizisi, okuyucu ve veri toplama cihazlarından oluşmaktadır. Sistem ve etiketin haberleşmesi, çalışmada kullanılan etiket pasif olduğundan okuyucuya bağlı bir dipol antenden yayılan işaretle gönderilen sorgu paketine, etiketin kendisine gelen dalgadan aldığı güçle cevap hazırlayıp göndermesi şeklinde olur. Cevap işareti anten dizisiyle alınıp veri toplama cihazından geçtikten sonra bilgisayara ulaşır. Bilgisayarda MATLAB program diliyle yazılmış algoritmayla işlenir ve etiketin yeri tespit edilir. Tez kapsamında yapılan çalışmalar anten dizisinin kolay ve ucuz bir şekilde tekrar kalibre edilmesi, yansımalı ortamda pasif etiketlerinin doğru bir şekilde yerlerinin belirlenmesi ve son olarak radyoastronomik görüntülemede kullanılan CLEAN algoritmasının uygulanmasının yer tespit etme algoritmasında karşılaşılan bazı problemlerin çözümü olarak sunulması olarak sıralanabilir.
In this thesis, a set of studies related to 2-D direction finding system which is designed for localizing passive RFID tags is included. This system consists of antenna array, reader and data collector devices. Because of the tag?s being passive, it uses the power of the incoming request signal which is transmitted by the dipole antenna connected to the reader to prepare a response and communicate with the system. This response is collected by the data collector device and sent to the personal computer. It is processed with Direction of Arrival estimation algorithm written in MATLAB and the localization of the tag in 2-D is found. The context of the thesis can be listed as follows: recalibration of the array cheaply and easily, localization of passive tags in multipath environment and proposition of applying a post-processing algorithm which is commonly used in radio astronomy imaging to the direction finding system.