Tez No İndirme Tez Künye Durumu
637025
The relationship between corporate governance performance and ownership structure: TOPSIS application on XKURY companies / Kurumsal yönetim ve ortaklık yapısı arasındaki ilişki: XKURY şirketlerinde TOPSIS uygulaması
Yazar:KADRİYE BALA ÖZKARA
Danışman: PROF. DR. ARIKAN TARIK SAYGILI
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Borsa İstanbul = İstanbul Stock Exchange ; Kurumsal yönetim = Corporate governance ; Kurumsal yönetim endeksi = Corporate governance index ; Sahiplik yapısı = Ownership structure ; TOPSIS = TOPSIS
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
91 s.
Bu çalışmada, mülkiyet yapısının Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde (XKURY) listelenen Türk şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ortaklık yapısı (kurucu aileler, devlet mülkiyeti hem gelişmiş hem de gelişmekte olan piyasalardan yabancı mülkiyet ve kurumsal yatırımcılar) ve kamuya açık kurumsal yönetişim puanları kurumsal yönetişim uygulamaları için gösterge olarak seçilmiştir. Bu amaçla, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde halka açık ve işlem gören 20 imalat şirketinin kurumsal yönetim endeks değerlendirmeleri ortaklık yapıları ile birlikte TOPSIS üzerinden analiz edilmiştir. Bu analizde, mevcut performansı uzun vadede olabildiğince doğru bir şekilde değerlendirmek için 2014 ve 2018 olarak zaman dilimi seçilmiştir. Bu analizde amaç, Kurumsal yönetim Performansı ve Mülkiyet Yapısının ilişkili olup olmadığını tespit etmek ve ayrıca hangi sahiplik yapısının daha iyi performans gösterebileceğini (yabancı sahiplik, yerel sahiplik, devlet sahipliği ve halka açıklık oranı) değerlendirmektir.
This thesis analyzes the impact of the ownership structure on the corporate governance practices of Turkish companies listed in the Borsa Istanbul Corporate Governance Index (XKURY). Ownership structure (founding families, state ownership, foreign ownership from both developed and emerging markets, and institutional investors), and publicly available corporate governance scores were selected as indicators for corporate governance practices. Due to this aim, index of 20 manufacturing companies which are publicly traded and listed in BIST Corporate Governance Index along with their ownership structures for the years 2014 through 2018 are planned to be analyzed via TOPSIS. Time frame is chosen as 2014 and 2018 in this analysis in order to evaluate the current performance as accurately as possible in long term. In this analysis, the purpose is to find that whether the Corporate government Performance and Ownership Structure are related, also evaluating which ownership structure may indicate better performance (foreign ownership, local ownership, state ownership, and free float rate)