Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116489 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An Appraisal of discrepancies between estimated and final cost in Turkish public work projects: A case study / Devlet ihalelerinde tahmin edilen ve gerçekleşen maliyetler arasındaki tutarsızlıkların değerlendirilmesi
Yazar:MUHSİN TAMER ÖZDEMİR
Danışman: Y.DOÇ.DR. SOOFİA TAHİRA ELİAS ÖZKAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:Hakediş ödemeleri = Progress payments ; Kamu ihalesi = Public bidding ; Maliyet = Cost ; Nakit akışı = Cash flow
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
121 s.
öz DEVLET İHALELERİNDE TAHMİN EDİLEN VE GERÇEKLEŞEN MALİYETLER ARASINDAKİ TUTARSIZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZDEMİR, Muhsin Tamer Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Soofia Tahira Elias ÖZKAN Eylül 2001, 121 sayfa Türkiye'deki inşaat sektörünün önemli bir bölümünü oluşturmasına rağmen, devlet ihalelerinin sadece sınırlı sayıdaki bir bölümü planlanan zamanında tamamlanabilmekte ve daha da az sayıda bölümü de planlanan maliyetler içerisinde gerçekleştirilebilmektedir. Bununla birlikte, projelerin inşaa aşamasında sürekli revizyonlar gerekli olmaktadır. Bu durum, hem devlet, hem tasarımcı, hem de müteahhit açısından bir çok probleme yol açmaktadır. inşaat sektöründe, ileriye dönük tahminler olmalarından dolayı, keşifler ile gerçekleşen maliyetler arasında sapmalar olması kaçınılmazdır. Önemli olan, sözkonusu sapmaların en az seviyede tutulmasını sağlayacak planlama çalışmalarının yapılmasıdır. Bu çalışma, devlet ihalelerinde, keşifler doğrultusunda tahmin edilen nakit akış planları ile gerçekleşen nakit akışı arasındaki tutarsızlıkların değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Sözkonusu tutarsızlık ve farklılıkların sebepleri, yakın zamandatamamlanmış bir devlet yatırımı üzerinde çalışılarak araştırılmış, ve bu farklılıkların oluşmasında rolü olan tarafların etkileri incelenmiştir. Proje aşamasında yapılan keşiflerdeki değişikliklerin kaçınılmaz olacağının ortaya konulmasını müteakip, Microsoft Excel yazılımı kullanılarak bir Lineer Regresyon analizi yapılmış ve keşifler ile gerçek maliyetler arasındaki ilişki incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Keşif, Nakit Akışı, Hakediş Ödemeleri, Artışı, ilave iş. VI
ABSTRACT AN APPRAISAL OF DISCREPANCIES BETWEEN ESTIMATED AND FINAL COSTS IN TURKISH PUBLIC WORKS PROJECTS: A CASE STUDY ÖZDEMİR, Muhsin Tamer M.Sc. in Building Science, Department of Architecture Supervisor: Soofia Tahira Elias Özkan, Ph.D., Assist. Prof. In the Department of Architecture September 2001, 121 pages Although public construction projects hold a significant position in the construction sector in Turkey, only a small number of them are completed before their deadlines, and an even smaller number are completed within their estimated budgets. Constant revisions are consequently required throughout their execution. This situation creates many problems for both the government and the contractors. The estimates in the construction sector are inevitably subject to error since they are mere predictions. Hence, it is important to make accurate planning studies in order to minimize these changes. The focus of this study was on the appraisal of the discrepancies between the estimated and the actual cash flows of public works in the Turkish construction industry. The probable sources of these discrepancies were investigated by analyzing data gathered from a recent public works investment as a case iiistudy. The roles and the effects of the several parties concerned were also explored. Having determined the fact that changes in estimations inevitably occur, a linear regression analysis was made by using the computer application Microsoft Excel to establish the relationship between estimated and final costs. Keywords: Cost Estimates, Cash Flow, Progress Payments, Bill of Quantities, Additional Works IV