Tez No İndirme Tez Künye Durumu
153598 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Effectiveness of hybrid instruction on certain cognitive and affective learning outcomes in a computer networks course / Melez (hibrit) öğretimin bir bilgisayar ağları dersindeki belirli bilişsel ve duyuşsal öğrenme çıktıları üzerindeki etkinliği
Yazar:ÖMER DELİALİOĞLU
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ZAHİDE YILDIRIM
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2004
214 s.
öz MELEZ (HİBRİT) ÖĞRETİMİN BİR BİLGİSAYAR AĞLARI DERSİNDEKİ BELİRLİ BİLİŞSEL VE DUYUŞSAL ÖĞRENME ÇIKTILARI ÜZERİNDEKİ ETKİNLİĞİ Delialioğlu, Ömer Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zahide Yıldırım Temmuz 2004, 198 sayfa Bu çalışmada bir web-destekli öğretimin etkinliği, öğrencilerin basan, bilgiyi hatırda tutma, ders içeriğine karşı tutum ve ders doyumları yönünden incelenmiştir. Öğrencilerin, bir melez (hibrit) dersin eğitim felsefesi, öğrenme teorisi, amaca yönlendirme, işleme yönlendirme, güdü kaynağı, öğretmen rolü, biliş-üstü destek, işbirlikçi öğrenme ve yapısal esnekliğini içeren etkileşimli öğrenmenin etkin alanları ile ilgili algılarını anlamak ve açıklayabilmek için kapsamlı bir analiz yapılmıştır. Bu çalışmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Melez (hibrit) ders ile geleneksel ders arasında öğrencilerin başarısı, bilgiyi hatırda tutma, ders içeriğine karşı tutum ve ders doyumları yönünden anlarrdı bir fark olup violmadığını anlamak için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin etkileşimli öğrenmenin etkin alanları ile ilgili algılarını anlamak için içerik çözümlemesi yapılmıştır. Bu çalışmanın örneklemi, ODTÜ - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde verilen "Bilgisayar Ağlan ve İletişim" dersindeki 50 öğrencidir. Kontrol ve deney grupları sırasıyla 24 ve 26 öğrenciden oluşmuştur. Deney grubundaki öğrencilerle deneysel uygulama sonunda bire bir görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın nicel bulguları melez (hibrit) ders ile geleneksel ders arasında öğrencilerin başarısı, bilgiyi hatırda tutma, ders içeriğine karşı tutum ve ders doyumları yönünden anlamk bir fark olmadığını göstermiştir. Çalışmanın nitel bulguları, dersin web-sitesinde verilen içerikte sağlanan bilgi miktarının, biliş-üstü destek gereksiniminin, özgün öğrenme etkinlikleri, işbirlikçi öğrenmenin, güdü kaynağı ve türünün, bireysel öğrenme ve Internet erişiminin, öğrencilerin melez (hibrit) dersteki öğrenmelerinde önemli rol oynadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: web-destekli öğrenme, melez (hibrit) ders, öğretim teknolojisi, etkileşimli öğrenmenin etkin alanları vıı
ABSTRACT EFFECTIVENESS OF HYBRID INSTRUCTION ON CERTAIN COGNITIVE AND AFFECTIVE LEARNING OUTCOMES IN A COMPUTER NETWORKS COURSE Delialioğlu, Ömer Ph. D., Department of Computer Education and Instructional Technology Supervisor: Asst. Prof. Dr. Zahide Yıldırım July 2004, 198 pages This study examined the effectiveness of a hybrid instruction in terms of students' achievement, knowledge retention, and attitudes towards course content and course satisfaction. An in-depth analysis was done to understand students' perceptions about the effective domains of interactive learning, which included pedagogical philosophy, learning theory, goal orientation, task orientation, source of motivation, teacher role, metacognitive support, collaborative learning, and structural flexibility of a hybrid course. IVIn this study quantitative and qualitative research methodologies were used in conjunction. Experimental study was carried out to understand if there is a significant difference between the hybrid course and the traditional course in terms of students' achievement, retention, satisfaction, and attitude. Qualitative analysis was done to understand students' perceptions about the effective dimensions of interactive learning. The subjects of this study were 50 students in a "Computer Networks and Communication" course, offered by the Computer Education and Instructional Technologies Department of METU. The control and experimental groups consisted of 24 and 26 students respectively. The students in the experimental group were interviewed one on one at the end of the treatment. The quantitative findings of the study indicated no significant difference between the hybrid course and the traditional course in terms of students' achievement, retention, satisfaction, and attitude. The qualitative findings of this study showed that the amount of information supplied in the course web-site, need for metacognitive support, authentic learning activities and collaboration, type and source of motivation, individualized learning and access to internet played important roles in students' learning in the hybrid course. Keywords: web-assisted instruction, hybrid course, instructional technology, effective dimensions of interactive learning v