Tez No İndirme Tez Künye Durumu
352656
Akciğer kanserli hastalarda preoperatif değerlendirme amacıyla yapılan kardiyopulmoner egzersiz testi parametrelerinin prognostik önemi / Prognostic value of parameters of cardiopulmonary exercise test which is applied for preoperative evaluation
Yazar:SERTAÇ YAKAL
Danışman: PROF. DR. SAFİNAZ ALBAYRAK YILDIZ ; PROF. DR. Erdem KAŞIKÇIOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı
Konu:Spor = Sports
Dizin:Akciğer neoplazmları = Lung neoplasms ; Egzersiz testi = Exercise test ; Kardiyovasküler sistem = Cardiovascular system ; Neoplazmlar = Neoplasms ; Preoperatif dönem = Preoperative period ; Prognoz = Prognosis
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2013
71 s.
Amaç: Akciğer kanseri özellikle artan sigara tüketimi nedeniyle dünyada ve ülkemizde ölüm nedenlerinin ilk sırasında gelmektedir. Akciğer kanserinin tedavisinde cerrahinin çok önemli bir yeri vardır. Ancak cerrahiye alınan hastalarda ameliyat sırasında ve sonrasında ciddi komplikasyonlar gelişebilmektedir. Çalışmada üçüncü basamak ve sınırda olgularda kullanılan pik oksijen tüketimi ölçümünün ve bununla ilişkili diğer metabolik parametrelerin morbidite ve mortalitedeki öneminin ortaya konması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 234 hasta alınmıştır. Çalışmada yaşları 44 – 85 aralığında değişen, ortalama 63 ± 8 arasında olup opere olan 19'u kadın (%15.2) 106'sı erkek (%84.8) toplam 125 akciğer kanseri olan hastanın değerlendirmesi yapılmıştır. Hastaların istirahat elektrokardiyografileri alındıktan sonra, oksijen tüketimi ve anaerobik eşik değerlerinin tespit edilmesi için yürüme bandında Quinton 5000 eforlu test sistemi eşliğinde Modifiye Bruce protokolüne uygun olarak kardiyopulmoner egzersiz testi yapılmıştır. Test sırasında her evrede bireylerin kan basınçları ölçülmüş ve monitör üzerinden EKG değişikleri izlenerek kaydedilmiştir. Kardiyopulmoner egzersiz testi parametreleri olan VE, VCO2, VO2, VE/VCO2, OUES ölçümleri yapılmıştır. Egzersizin son 10 saniyesinde analiz edilen ortalama VO2 değeri pikVO2 olarak kabul edilip, VT hesaplanmasında V-slope yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Hastaların metabolik parametreleri birbiri arasında kıyaslandığında pikVO2 değeri ile pikVE, anVO2, OUES ve sağkalım arasında anlamlı ölçüde korelasyon saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca, OUES değeri, pikVO2 ve anVO2 değerleri birbiri arasında anlamlı ölçüde korele bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya alınan hastalara metabolik ölçüm için yapılan testlerde 52 hastada (%41.6) anaerobik eşik değer saptanamamıştır. Sonuç: Akciğer kanseri hastalarının preoperatif değerlendirmesinde kardiyopulmoner egzersiz testlerinin klinik pratikte en sık kullanılan parametresi pikVO2 değeridir. Birçok çalışmada pikVO2'nin perioperatif ve postoperatif morbidite ve mortalite açısından kritik olduğu ortaya konmuş olsa da, bu çalışmada bu hasta grubunda pikVO2 ölçümünün taşıdığı sınırlılıklar dolayısıyla her hastada doğru bir değerlendirme olamayacağı ortaya konmuştur. Bu amaçla, OUES parametresinin kullanılmasının hasta açısından karar vermede yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz
Aim: Lung cancer is the leading cause of death in world and also in our country, especially due to increased cigarette and tobacco products consumption. Surgery has a big role in treatment of lung cancers. However, major complications can occur during or after the surgery. In our study we aimed to introduce the importance of peak oxygen consumption measurement and other related parameters that is used for 3rd grade and borderline cases on morbidity and mortality. Materials and Methods: 234 patients were recruited to the study, 125 operated patients with lung cancer were evaluated whose age range was 44 – 85, average age 63 ± 8, 19 of them being female (%15.2) and 106 male (%84.8). After obtaining resting electrocardiography, cardiopulmonary exercise testing was done to determine the oxygen consumption (VO2) and anaerobic threshold paremeters in treadmill with Quinton 5000 stress testing system according to the modified Bruce protocol. In every stage during the testing blood pressure of the subjects was measured and meanwhile ECG changes was monitored and recorded. Values of VE, VCO2, VO2, VE/VCO2 and OUES were measured as cardiopulmonary exercise test parameters. The average VO2 value analyzed in the last ten seconds of the exercise was accepted as peakVO2, V-slope method was used to determine VT. Results: When metabolic parameters of the patients were compared among each other, peakVO2 had significant correlation with peakVE, anVO2, OUES and survival (p<0.05). Additionally, OUES value, peakVO2 and anVO2 values were significantly correlated with each other (p<0.05). Anaerobic threshold value could not be determined in 52 of (%41.6) patients included in the study. Conclusions: The most common used parameter of cardiopulmonary exercise test that is applied to evaluate lung cancer patients preoperatively is peakVO2 value. Even tough peakVO2 was shown to be critical in perioperative and postoperative morbidity and mortality in numerous studies, we concluded that peakVO2 measurement can not be a proper assessment in this patient group due to limitations in performing the measurement. For this purpose it is our opinion that using OUES parameter could be beneficial in decision-making.