Tez No İndirme Tez Künye Durumu
296382
Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korunmaya muhtaç çocukların gelecek kaygılarının incelenmesi: Afyonkarahisar örneği / Investigating the future anxiety of children who needs protection in the context of children protection law: Case study in Afyonkarahisar
Yazar:ARSLAN YALÇIN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HÜSEYİN KOÇAK
Yer Bilgisi: Afyon Kocatepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:Gelecek kaygısı = Future anxiety ; Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Çocukların korunması = Child protection
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2011
210 s.
Korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de genel kabul gören en eski bakım modeli; SHÇEK tarafından yıllardır uygulanan kurum bakımı hizmetidir. Yapılan araştırmalarda, kurum bakımının çocukların psiko-sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimlerini olumsuz etkilediği, bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile odaklı çalışmalara önem verilerek toplumun temeli ailenin güçlendirilmesi hedeflenmiştir.Bu araştırmada; Afyonkarahisar İlinde 13-18 yaş suç mağduru ve suça sürüklenen korunmaya muhtaç çocukların gelecek kaygıları incelenmiştir.Araştırmadan elde edilen bulguların istatistiksel analizinde; kurum bakımında kalan çocukların verilen hizmetlerden memnun oldukları, kurum bakımında kalmayı istedikleri, aile yanına gitmeyi isteyen çocuk sayısının azlığının dikkat çekici olduğu, kurum bakımında yeterli şefkat ve ilgi gördükleri, buna karşın gelecekten beklentilerinin; mutlu bir aileye sahip olmak olduğu, ayrıca hayatta başarısız olmaktan korktukları belirlenmiştir.Bu kapsamda, çocukların psiko-sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimleri için fonksiyonel ailenin önemli olduğu, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuk sayısının azaltılarak topluma kazandırılmalarının sağlanması için öncelikle aile bütünlüğünün korunması gerektiği belirlenmiştir. Aile birliğinin korunması amacıyla ailenin ve aile bireylerinin psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarının hızla çözümlenmesinin önemi bu araştırmayla yeniden ortaya konmuştur.Anahtar Sözcükler: Çocuk Koruma Sistemi, Gelecek Kaygısı, Korunmaya Muhtaç Çocuk, Kurum Bakımı.
The oldest care model for children in need of protection widely accepted in our country such in rest of the world is the institutional care service which has been carried out by Turkish Social Service and Children Protection Institution for many years. Some studies have shown that institutional care affects children?s psycho-social, emotional and moral development negatively. By encouraging family-oriented studies in our country is aimed to strengthening the family which is the main element of our society.This study has been conducted by children in need of protection who are crime victims and who are initiated into a crime between the ages of 13 and 18 in Afyonkarahisar.The statistical analysis of the data derived from the study has shown that; the boarder children under the institutional care are pleased with the services they receive, they want to stay under the institutional care, the number of children desiring to return to their family is conspicuously low, they receive enough care and compassion under the institutional care, their future expectation is to have a happy family, they are afraid of being unsuccessful in making their way in the world.In this context, it is understood that the functional family is important for the children?s psycho-social, emotional, and moral development and it is primarily needed to protect family integrity in order to reduce the number of children who are crime victims and who are initiated into a crime and to reintegrate them into the society. This study has indicated the necessity of resolving the family?s and the family members? psychological, social, and economical problems as soon as possible for the protection of family integrity.Key Words: Child Protection System, Child In Need Of Protection, Future Anxiety, Institutional Care.