Tez No İndirme Tez Künye Durumu
142847 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
1999 Doğu Marmara depremleri sonrası üretilen kalıcı konutların değerlendirilmesi / The Evaluation of permanent housing after East Marmara earthquakes in 1999
Yazar:NEŞE EVREN KARADUMAN
Danışman: PROF.DR. AHSEN ÖZSOY
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
181 s.
1999 DOĞU MARMARA DEPREMLERİ SONRASI ÜRETİLEN KALICI KONUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Bu çalışmanın amacı Marmara Depremi sonrası konut üretim sürecini ortaya koymak, farklı aktörler tarafından üretilen kalıcı konutları planlama, tasarım, uygulama ve kullanım başlıklarıyla incelemek ve bir kullanıcı memnuniyeti araştırması ile üretilen konutları değerlendirmektir. Bu süreç ele alınırken yalnızca Marmara Depremi sonrası üretilen kalıcı konutlar incelenmemiş, farklı ülkelerden örneklerle deprem sonrası yerleşim planlamaları ele alınmış, konut ölçeğindeki çalışmalara yer verilmiştir. Ayrıca, Marmara Depremi öncesinde yaşanan depremlerden sonra uygulanan konut üretimleri incelenmiş, böylece 1999 öncesinde Türkiye'nin deprem konutuna yaklaşım konusunda bulunduğu nokta belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde amaç, kapsam ve yöntem belirtildikten sonra, bir sonraki bölümde afet, deprem, afet sonrası yeniden yapılanma ve afet konutu kavramlarına değinilmiştir. Bu bölümde planlama, geçici ve kalıcı konut tasarımlarına dair genel bilgi verilmiş, geçici konut kavramı Marmara Depremi sonrası tasarlanan örnekler üzerinden anlatılmıştır. Bu genel bakış açısından sonra deprem sonrası konut üretimi konusuna çeşitli ülkelerden yaklaşımlara yer verilmiş, süreçler üretim politikaları, geçici konut, detaylı olarak ise kalıcı konut başlıklarıyla incelenmiştir. Dördüncü bölümde Türkiye'de Marmara Depremi öncesinde üretilen deprem sonrası konutları ele alınmaktadır. Bu bölümde ele alınan örnekler meydana gelen depremlerin kronolojik sırasına göre aktarılmıştır. Bölümün sonunda ise 17 Ağustos öncesi üretilen kalıcı konutların genel sorunlarına değinilmiştir. Beşinci bölümde, Marmara Depremi sonrası yerleşim üretimi süreci başından itibaren ele alınmakta, sürece katılan tüm aktörlerin planlama ve tasarım çalışmalarına yer verilmektedir. Kalıcı konut üretimi konusu planlama, tasarım, uygulama ve kullanım başlıklarıyla detaylı olarak ele alınmaktadır. Bu süreçte ayrıca özel girişimlerle, kullanıcı katılımı ile yapılan örneklere yer verilmekte, üretilen konutlar kullanıcılar ve üreticiler ile yapılan kişisel görüşmeler ile değerlendirilmektedir. Son bölümde, alan çalışması uygulaması ele alınmaktadır. Bölüm başlangıcında kullanıcı memnuniyeti ve kullanım sonrası değerlendirme çalışmalarına yer verilmektedir. Alan çalışması, tasarım ve üretim sürecine farklı iki yaklaşımın söz konusu olduğu yerleşimlerde, Gölyaka ve Gündoğdu Bölgeleri'nde uygulanmaktadır. Buradaki amaç, sürece kullanıcı katılımı olan ve olmadan yapılan bu iki uygulamanın kullanıcı görüşlerine göre değerlendirilebilmesidir. Çalışma sonucunda elde edilen verilerin afet sonrası üretilecek yerleşimlere veri sağlayabilmesi hedeflenmektedir.
THE EVALUATION OF PERMANENT HOUSING AFTER EAST MARMARA EARTHQUAKES IN 1999 SUMMARY The aim of this study is to analyze the construction period after the Marmara Earthquake, to identify the constructions by different actors under the headings planning, application and usage, and to evaluate the constructed permanent housing via post occupancy evaluation. In this work, not only the buildings constructed after the Marmara Earthquake are going to be evaluated, but also examples of post earthquake settlements in different countries are analyzed as well, and the studies at dwelling scale are provided. Also the post-earthquake settlements prior to Marmara Earthquake are examined, and Turkey's approach towards earthquake constructions before 1999 is signified. The first chapter states the aim, the extent and the approach of the study. The preceding chapter is on disasters, earthquakes, reconstruction after the disasters and post-disaster construction issues. In this chapter the topics; planning, temporary and permanent housing design issues are covered, and the temporary housing concept is stated with examples from the constructions after the Marmara Earthquake. With general information given in the previous chapter, examples of after-earthquake housings from different countries are given under the headings; construction politics, temporary housing and permanent housing. In the fourth chapter the after-earthquake housing in Turkey before the Marmara Earthquake is studied. The examples in this chapter are stated in the occurance sequence of the earthquakes. At the end of this chapter the problems of the permanent housing constructed before the earthquake of August 17th are mentioned. Fifth chapter examines the construction period after the Marmara Earthquake, and explains all the plannings and design works of all units. The housing construction issue is stated under the titles; planning, design, application and usage in detail. In this chapter, the examples of the housings constructed with contributions of the occupants at the design stage is given. The evaluation of the providers and the occupants for the housing are stated after one-to-one interviews. In the last chapter, field study is applied. User satisfaction and post occupancy evaluation studies are explained in the beginning of this chapter. The field study is carried out in Gölyaka and Gündoğdu Region, where different processes of design and production are applied. The aim of this study is to evaluate the projects which are designed with or without the user participation, according to the opinions of the users. This study is expected to provide valuable data for the design of future settlements. XI