Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119268 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on the flexibility of short carbon fiber reinforced epoxy composites / Kısa karbon elyaflarla güçlendirilmiş epoksi kompozitlerin esnekliği üzerine bir çalışma
Yazar:ÖZGÜR ORGUN
Danışman: DOÇ.DR. CEVDET KAYNAK ; PROF.DR. TEOMAN TİNÇER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
Dizin:Epoksi reçine = Epoxy resin ; Esneklik = Flexibility ; Hidroksi üç gruplu polibütadien = Hydroxy terminated polybutadiene ; Karbon lifler = Carbon fibers ; Silanlar = Silanes
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
66 s.
oz KISA KARBON ELYAFLARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ EPOKSİ KOMPOZİTLERİN ESNEKLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Orgun, Özgür Yüksek Lisans, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümü Tez Yöneticis : Prof. Dr. Teoman Tinçer Ortak Tez Yöneticisi : Assoc. Prof. Dr. Cevdet Kaynak Haziran 2002, 66 sayfa Bu çalışmada, kısa karbon elyaflarla (CF) güçlendirilmiş bisfenol-A bazlı epoksinin mekanik özellikleri ve esnekliği çalışılmıştır. Bu amaçla arayüzey tutunmasını iyileştirmek için karbon elyaf yüzeyleri silan bağlayıcı (SCA) ile kaplanmış, matrise de hidroksi termine polibutadien (HTPB) eklenmiştir. Numuneler, herbiri ağırlıkça %1, %2 ve %3 oranında karbon elyaf içeren dört grupta hazırlanmıştır. Birinci grupta yüzeyi SCA kaplanmamış karbon elyaf vardır ve matriste HTPB yoktur. İkinci grupta yalnızca elyaf yüzeyleri SCA ile kaplanırken, üçüncü grupta ise yalnızca matrise HTPB ilave edilmiştir. Son olarak, dördüncü grupta hem yüzeyi SCA kaplanmış karbon elyaf kullanılmış hem de matrise HTPB eklenmiştir. mc yükseköğretim kurulu ©OKÜ1HANTASYOMNumunelerin esnekliğini ve diğer mekanik davranışlarını incelemek amacıyla çekme, darbe ve 3 noktalı eğme testleri yapılmıştır. Ek olarak, numunelerin fraktografik analizi ve ısıl davranışları için sırasıyla taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve dinamik mekanik analizör (DMA) kullanılmıştır. SCA kullanılan numunelerde mekanik özellikler iyileşmiştir. Çünkü, SCA elyaf ve matris arasında iyi bir tutunma sağlamıştır. Matrise HTPB ilave edilmesi de aynı zamanda mekanik özelliklerin iyileşmesine, özellikle esnekliğin artmasına neden olmuştur. Bu artışa ilave edilen HTPB etkisiyle matriste yuvarlak şekilde oluşan kauçuk fazlan neden olmuştur. Anahtar Sözcükler : Epoksi reçine, HTPB, silan, kısa karbon elyaf, esneklik, mekanik özellikler, kompozitler vı
ABSTRACT A STUDY ON THE FLEXIBILITY OF SHORT CARBON FIBER REINFORCED EPOXY COMPOSITES Orgun, Özgür M.S., Department of Polymer Science and Technology Supervisor : Prof. Dr. Teoman Tinçer Co-Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Cevdet Kaynak June 2002, 66 pages In this study, flexibility and other mechanical properties of the short carbon fiber (CF) reinforced diglycidyl ether of bisphenol-A (DGEBA) based epoxy composite were studied. For this purpose, fiber surfaces were treated by silane coupling agent (SCA) in order to improve interfacial adhesion, and epoxy matrix was modified with hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB). The samples were prepared in four groups each of them containing 1, 2, and 3% carbon fiber by weight. In the first group, there was no fiber treatment and no matrix modification. Only fibers were treated in the second group while only matrix was mmodified with HTPB in the third one. Finally, in the fourth group both fiber treatment and matrix modification were used. Tensile, impact and 3-point bending tests were performed to observe flexibility and other mechanical behavior of the specimens. Additionally, for the fractographic analyses and thermal behavior of the specimens Scanning Electron Microscopy (SEM) and Dynamic Mechanical Analysis (DMA) were used, respectively. When SCA was used, the mechanical properties were improved, since SCA accomplished a better interfacial adhesion between the fibers and the matrix. HTPB modification of the matrix also has an effect on the improved mechanical properties, especially increase in flexibility. This increase was obtained by the round shaped rubber domains formed due to HTPB modification of the matrix. Keywords : Epoxy resin, HTPB, silane coupling agent (SCA), short carbon fiber, flexibility, mechanical properties, composites IV 'KSIÎ