Tez No İndirme Tez Künye Durumu
489021
Alanya ilçesindeki esnafın turizm ve turist ile ilgili tutumları / The attitudes of artisans in Alanya province related with tourism and tourists
Yazar:MUSTAFA BAYSAL
Danışman: PROF. DR. İHSAN BULUT
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Coğrafya Ana Bilim Dalı
Konu:Coğrafya = Geography ; Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Dizin:Antalya-Alanya = Antalya-Alanya ; Davranış = Behavior ; Davranışsal tutum = Behavioural attitude ; Esnaflar = Artisans ; Müşteri algısı = Customer perception ; Turistler = Tourists ; Turizm = Tourism ; Turizm coğrafyası = Tourism geography
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
188 s.
Turizm, dünyada hızla değişim ve gelişim gösteren aynı zamanda dünyanın en çok kazandıran sektörlerinin başında gelmesi nedeniyle ülke ekonomilerinin vazgeçilmezlerindendir. Türkiye de turizm kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu sayede turizmden elde ettiği gelirler, ülke ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin turizm başkenti olma yolunda ilerleyen Antalya, turizm ile ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Sahip olduğu özellikleri ile Türk turizminde ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri konumuna gelmiştir. Antalya, turizm çeşitlerinin hemen hemen hepsinin görüldüğü bir kenttir ve turizm için doğal, beşeri ve kültürel açıdan elverişli koşullara sahiptir. Antalya, turizm faaliyetlerinin rahatlıkla gerçekleştirilebildiği ve turizmle canlanıp gelişen, değişen birçok ilçeye sahiptir. Alanya da, Antalya'nın bir ilçesi olup, turizm bakımından oldukça gelişmiş bir şehirdir. Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan, kültürünü, doğal ve beşeri güzelliklerini, yaşayışını turizme adapte etmiş olan bu ilçe, ekonomik gelirlerinin çoğunu turizmden elde etmektedir. Yapılmış olan bu çalışmanın amacı da, turistlerle birebir iletişim halinde olan Alanya esnafının, turist olgusunu ne olarak algıladığını saptamak ve ilerde yapılacak olan turizm planlamalarına yardımcı olmaktır. Alternatif kaynakların da devreye girmesiyle, turizmde bütüncül bir yaklaşımla planlama ve değerlendirme anlayışının gerekliliğinin ortaya çıkmasıyla, sahanın yeni çalışmalara gereksinim duyduğu ortaya çıkmıştır. Yörenin ihtiyacını, halkını ve esnafını içine almadan yapılan planlamaların başarılı olmadığı ve istenilen sonuçlara ulaşılamadığı açıktır. Turizm plan, proje ve politikalarında bu tür çalışmaların dikkate alınması gerekmektedir. Yapılan çalışmada veri toplama ve gözlem yöntemleri kullanılmıştır. Anket ve birebir görüşme teknikleri uygulanmıştır. Ankette yer alan ifadeler beşli Likert Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Turizmin Gelişimi, Turizm Coğrafyası, Turist, Alanya Turizmi, Esnaf Algısı.
Tourism shows rapid change and development as well as leading sector in terms of revenue therefore it is one of the indispensable part of a country's economy Turkey is a country rich in tourism resources. The revenues obtained from tourism in this regard have an important place in the economy of the country. Antalya, which is on its way to be the tourism capital of Turkey, makes a great contribution to tourism and the economy of the country. It has become one of the most important tourism centers of Turkish tourism with its features. Antalya is a city where almost all kinds of tourism are seen and it has favorable conditions for tourism in terms of natural, human and cultural. Antalya has many districts where tourism activities can be carried out easily and developed with tourism. Alanya is also a district of Antalya and a very developed city in terms of tourism. This district, which hosts thousands of tourists every year, adapts its culture, natural and human beauties and life to the tourism, and most of its economic income comes from tourism. The purpose of this work is to help future tourism planning by determining what Alanya tradesmen who are communicating with the tourists are perceive from tourist phenomenon With the introduction of alternative sources, it became clear that the need for planning and evaluation as a holistic approach in tourism needs novel studies in field. It is clear that the plans made without including the need of region, folks and the tradesmen are not successful and the desired results can not be achieved. It is necessary to consider such studies in tourism plans, projects and policies. Data collection and observation were used as qualitative research methods in the conducted study. Surveys and face-to-face interview techniques were applied. Expressions in the questionnaire were evaluated using a five-point Likert Scale. Keywords: Tourism Development, Tourism Geography, Tourist, Tourism of Alanya, Attitudes of Artisans.