Tez No İndirme Tez Künye Durumu
459517
Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi / Analyzing the relationship between the reading habits and attitude of8th grade elementary students towards Turkish lesson
Yazar:MUSA MERCAN
Danışman: PROF. DR. MUHSİNE BÖREKÇİ
Yer Bilgisi: Atatürk Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Bilgiler ve Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı / Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Eğitim = Education ; Okuma alışkanlığı = Reading habit ; Okuma davranışları = Reading behaviours ; Okuma etkinlikleri = Reading activities ; Ortaokul öğrencileri = Secondary school students ; Türkçe = Turkish ; Türkçe dersi = Turkish lesson ; Türkçe eğitimi = Turkish education
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2017
122 s.
Okuma alışkanlığı, kişinin okuma eylemini belli bir düzen içerisinde sürekli ve eleştirel bir biçimde devam ettirmesidir. Bu sürecin ortaya çıkarılmasında okuma eyleminin bir haz unsuru, bir gereklilik olarak algılanması gibi nedenler rol oynamaktadır. Gerek yerleştirilmesinde gerekse geliştirilip ilerletilmesinde bireysel ve sosyal etkilerin söz konusu olduğu okuma alışkanlığının öğrencilerin kişisel gelişimine olan katkısı yadsınamaz bir gerçekliktir. Araştırmanın diğer boyutunda incelenmeye tabi tutulan Türkçe dersine yönelik tutum ise öğrencinin sosyallik ve kendini ifade edebilme gibi dil temelli kazanımlarında ortaya çıkmaktadır. Türkçe dersine karşı geliştirilen tutum ile toplumsal yaşam içerisinde daha etkin ve verimli bir rol sahibi olma arasında bağlantının var olduğu kabul edilmektedir. Okuma alışkanlığı öğrencinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını çeşitli boyutlarla etkileyerek kişinin eleştirellik, objektiflik, tutarlılık ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılık gibi üst düzey yetiler kazanmasını sağlamaktadır. Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik ilgileri ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmanın modeli ilişkisel taramadır. Araştırmaya veri elde edebilmek için " Türkçe dersine yönelik tutum ölçeği" ve " okuma alışkanlığı tutum ölçeği" Erzurum ili Oltu ilçesinde Oltu Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, İMKB Yatılı Bölge Ortaokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Karabekir Ortaokulu'nda öğrenim görmekte olan 213 öğrenciye uygulanmıştır. Elde edilen veriler yorumlanarak araştırmanın okuma alışkanlığı boyutu ile Türkçe dersine yönelik tutum boyutu arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinden okuma alışkanlığına sahip olan öğrencilerin Türkçe dersine karşı daha olumlu bir tutum geliştirdiği ve derse karşı ilgi ve motivasyonlarının yüksek olduğu sonucu görülmüştür. Okuma alışkanlığına ve Türkçe dersine yönelik tutuma cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, karne notu gibi farklı değişkenlerin etki ettiği sonucuna varılmıştır.
Reading habit is that aperson's pursueing his reading practice in a specific order continuously and critally. İn revealing this process to perceive reading as a pleasure element and necessity takes an active port. Either in installing or in developing, it's an undeniable truth thet the reading habit, which consists personal and socil effects, has a contribution to the students personal development. The attitude towards Turkish lesson which is analysed in the research comes into the picture in students languge based acpuisition such as sociability and expressing themselves. It's acclaimed that there is a relationship between the attitude toward Turkish lesson and having an active and effective role in social life. Reading habit provides person to have high-level abilities such as being critical, objectivity, consistency and social affair sensibility by affecting student's attitude towards Turkish lesson. The aim of this research includes the reading habits and the attitudes towards Turkish lesson of 8th grade secondary students is both to express the dimensions of reading habits and to specify affecting borders of this habit to Turkish lesson. To obtain data "Attitude scale towards Turkish" and "Reading Habit attitude scale" were applied to 213 students of Oltu Secondary School Cumhuriyet Secondary School, İMKB Boarding Secondary School, Mehmet Akif Ersoy Secondary School and Karabekir Secondary School in Oltu, Erzurum. The relationship between reading habit divension and the attitude towards Turkish dimension of the research is revealed by commenting on the obtained data.