Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94552 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Aile kurumunda sosyalizasyon ve cinsel kimliğin inşası / Socialiazition in family and construction of gender
Yazar:EBRU YÜCEL
Danışman: Y.DOÇ.DR. NİLAY ÇABUK
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Aile = Family ; Cinsel kimlik = Gender identity ; Kimlik = Identity ; Sosyalleşme = Socialization ; Sosyoloji = Sociology
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2000
269 s.
ÖZET Cinsiyet kavramı insanların fizyolojik özelliklerini, cinsel kimlik kavramı ise kültürel davranışlarını ifade etmektedir. Pek çok insana göre, beyin yapıları ve hormonları, insanların sosyal kadınlık ve erkekliğini belirlemektedir. Bu belirleniş, kadınların özel alana, erkelerinse kamu alanına ait oluşunu getirmektedir. Oysa, toplumda varolan herşey, bir üretim sonucu ortaya çıktığına göre, cinsel kimlik de sosyal üretimin sonucudur. Bu durum ise, sosyalizasyon kavramıyla açıklanmaktadır. Sosyalizasyon, insanların, içinde bulundukları toplumun kurallarını öğrenme sürecidir. Çocuklar, sosyalizasyon sürecinde, diğer tüm sosyal normlarla birlikte, kendi cinsel kimliklerini ve cinsel kimlik kalıplarını da öğrenmektedirler. "Aile Kurumunda Sosyalizasyon ve Cinsel Kimliğin İnşası" isimli bu çalışmada, cinsel kimliğin, aile içindeki sosyalizasyon sürecinde ne derece oluştuğu araştırılmıştır. Bu çerçevede, şehir merkezinde ve gecekondu mahallesinde oturan, altı-yedi, on bir-on iki yaş grubundaki yüz yirmi çocuk ve ebeveynine anket formu uygulanmış ve anket verileri, frekans ve çapraz tablolama yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, ebeveynlerin cinsel kimliğe ilişkin yargılarının, çocuğun algı kalıplarını ve tutumlarını etkilediği; eşitlikçi tutuma sahip ebeveynlerin çocuklarının, daha eşitlikçi tutum sergiledikleri; çocukların ebeveynlerini algılama biçimlerinin, cinsel kimliğin oluşumunda önemli bir etken olduğu görülmüştür. 268
SUMMARY Sex refers to the most basic physiological differences between men and women; but gender refers to the culturally specific patterns of behaivour. Many people believe that women's and men's hormones and brain determine being feminine and masculine; and women's existence determine her private sphere, and men's existence determine his public sphere. But as social life determine everything in society, also create gender with socialization. Socialization is the process of learning the values and the rules of society. Children learn their gender and gender role stereotypes during the socialization as the other social rules. In this study, named "Socialization in Family and Construction of Gender", we aimed to show that, gender is determined by the socialmilleu. The data has been gathered interviewed from hundred and twenty primary school student and their parents through a questionnaire. Children were six to seven and eleven to twelve years old, and half of them were living in the centre of city, while half of them were living at squatter areas. The survey data has been presented with tables. According to data, gender stereotypes of parents influence children's stereotypes and attitudes; children who have egalitarian parents show more egalitarian attitudes; and the child's perception of his/her parents is one of the most important factor of constract gender. 269 t^ yükseköğretim PM