Tez No İndirme Tez Künye Durumu
579297
Oksotremorinin zorunlu yüzme testinde öğrenme ve belleğe ve açlık sonrası skopolamin ve yem alımı ile oluşan konvülsiyonlara etkilerinin araştırılması / Investigation of the effects of oxotremorine on learning and memory in the forced swimming test and on convulsions induced by scopolamine and food intake after fasting
Yazar:BERNA MİDİLLİ
Danışman: PROF. DR. NURHAN ENGİNAR
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
Dizin:Açlık = Hunger ; Bellek = Memory ; Muskarin = Muscarine ; Nöbetler = Seizures ; Oksotremorin = Oxotremorine ; Reseptörler-muskarinik = Receptors-muscarinic ; Yüzme = Swimming ; Öğrenme = Learning
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
68 s.
Kolinerjiklerin depresan, antikolinerjiklerin antidepresan etki gösterdiği zorunlu yüzme testinde, artmış hareketsizliğin davranışsal umutsuzluğu veya depresyonu yansıttığı kabul edilir. Hareketsiz kalmanın stresli durumlara uyum yanıtı veya öğrenme göstergesi olabileceği de öne sürülmüştür. Açlık sonrası antimuskarinik uygulanması ve ardından yem verilmesi fare ve sıçanlarda konvülsiyonlara neden olmaktadır. Açlıkta beyin bölgelerinde M1 ve M2 muskarinik reseptör ekspresyonunda artış olduğu gösterilmiştir. Bir muskarinik agonist olan oksotremorinin, öğrenme ve belleği güçlendirici etkisi ile zorunlu yüzme testinde hareketsizliği artırabileceği ve kolinerjik etkisi ile konvülsiyonları önleyebileceği ileri sürülebilir. Bu çalışmada, sıçanlara yeni nesne tanıma testinde test ve zorunlu yüzme testinde alışma öncesi oksotremorin (0,05, 0,1 mg/kg) verilerek ayrım indeksi ve hareketsizlik süresi ölçüldü. Zorunlu yüzme testinde test öncesi tek başına veya antidepresan amitriptilin ile birlikte oksotremorin (0,1 mg/kg) verilerek hareketsizlik süresi saptandı. Farelere 24 saat açlık sırasında 2 kez oksotremorin (0,1 mg/kg) veya açlık sonrasında 1 kez oksotremorin (0,05, 0,1 mg/kg) ardından skopolamin ve yem verildi. Yeni nesne tanıma testinde oksotremorinin bellek üzerine güçlendirici etkisi ortaya çıkmadı. Zorunlu yüzme testinde ise hareketsizliği artırması öğrenmeyi güçlendirici etkisine delil oluşturdu. Oksotremorin aynı testte test öncesi verildiğinde tek başına bir etki oluşturmadı ancak amitriptilinin hareketsizliği azaltan etkisini önleyerek antidepresan-benzeri veya bellek bozukluğunu yansıtan etkide antikolinerjik sistemin katkısına ilişkin görüşleri destekledi. Açlık sırasında oksotremorin verilmesi konvülsiyon oluşumunu önlemezken, açlık sonrası oksotremorin konvülsiyon sıklığını azalttı. Zorunlu yüzme testinde hareketsizlik süresi ile öğrenme ve bellek oluşumu arasındaki ilişkiyi ve aç hayvanlarda antimuskarinik ve yem verilmesi ile oluşan konvülsiyonlarda muskarinik reseptörlerin rolünü gösteren bu bulgular ile daha ileri çalışmalara yeni veri sağlandı.
Increased immobility has been considered to reflect behavioral depression in the forced swimming test in which cholinergics display depressant and anticholinergics exhibit antidepressant effects. It has been also suggested that immobility can be a coping strategy to stressful situations or an indicator of learning. Antimuscarinic administration and subsequent food supply after fasting cause convulsions in mice and rats. It has been shown that M1 and M2 muscarinic receptor expression is increased in the brain regions during fasting. Oxotremorine, a muscarinic agonist, can increase immobility in the forced swimming test with its learning and memory enhancing effect and prevent convulsions with its cholinergic activity. In the present study, discrimination index and immobility time were measured in rats given oxotremorine (0.05, 1 mg/kg) before the test session in the novel object recognition test and before the pretest session in the forced swimming test. Immobility time was determined in the forced swimming test in animals given oxotremorine (0.1 mg/kg) alone or with amitriptyline before the test session. Mice fasted for 24 h were administered with oxotremorine twice (0.1 mg/kg) during fasting or once (0.05, 0.1 mg/kg) after fasting and were treated with scopolamine and given food. The memory enhancing effect of oxotremorine was not demonstrated in the novel object recognition test. However, increased immobility in the forced swimming test produced evidence for its learning enhancing effect. Oxotremorine did not cause an effect in the same test when given alone, but prevented the immobility decreasing effect of amitriptyline and supported the suggestion that anticholinergic system contributes to the antidepressant-like or memory impairment effect. Oxotremorine administration during fasting did not prevent the development of convulsions, whereas oxotremorine after fasting decreased the frequency of convulsions. Present findings showing the relationship between immobility duration and learning and memory formation in the forced swimming test, and the role of muscarinic receptors in convulsions induced by antimuscarinic administration and food intake in fasted animals provided novel data for further studies.