Tez No İndirme Tez Künye Durumu
322845
A parametric study of PEO based thermoplastic polyurethane silica nanocomposites / PEO bazlı termoplastik poliüretan silika nanokompozitleri hakkında parametrik bir çalışma
Yazar:OĞUZHAN OĞUZ
Danışman: PROF. DR. YUSUF Z. MENCELOĞLU ; PROF. DR. İ. ERSİN SERHATLI
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
Dizin:Parametrik modeller = Parametric models ; Partiküller = Particles ; Polieterüretan = Polyetherurethane
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
78 s.
Bu tez çalışması çok fazlı polimerik sistemlere bir örnek olarak silika takviyeli polietilen oksit bazlı termoplastik poliüretan elastomerlerin doğasını anlamaya yönelik parametrik bir incelemeyi ihtiva etmektedir. Söz konusu çalışmada, deneylerin parametrik analizi için Box-Behnken dizayn yöntemi düşünülmüştür. Bilindiği üzere, silika takviyeli polietilen oksit bazlı termoplastik poliüretan elastomerlerde polimer-dolgu arayüzey etkileşimi incelenmesi gereken en önemli nokta olarak göze çarpmaktadır. Bu nedenle söz konusu çalışmada dizayn parametreleri olarak, polimer-dolgu arayüzey etkileşimi üzerindeki etkileri kimyasal ve morfolojik analizler ile belirlenmiş, yumuşak kısım molekül ağırlığı, dolgu oranı ve boyutu ana parametreler olarak belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak, kritik dizayn noktalarındaki incelemeleri gerçekleştirebilmek için, farklı boyut ve oranlarda silika dolgu içeren üç farklı yumuşak kısım molekül ağırlığına sahip elastomerik nanokompozitler hazırlanmıştır. Malzemelerin performansını belirleyen yumuşak kısım kristalinitesi, immobilize yumuşak kısım oranı, kopma mukavemeti ve uzaması, her bir kritik dizayn noktası için termal ve mekanik analizler ile belirlenmiştir. Buradan hareketle her bir çıktı (response) için varyans analizi yöntemi ile temsili modeller oluşturulmuştur. Yapılan deneysel incelemeler ile söz konusu modellerde yer alan etkiler fiziksel olarak ifade edilmiş ve deney sonuçlarının temsili modeller ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
Recently, silica filled thermoplastic polyurethanes have gained great interest due to their majestic properties, which arise from the synergism between the properties of the main components and their unique interfacial characteristics. While familiar characterization techniques give chance to investigate the nature of these materials, statistical design tools offer a different approach to conceive the constitution of multicomponent polymer systems. This study is an effort to find out how the system can be defined both as statistically and experimentally. Poly(ethylene oxide) based thermoplastic polyurethanes/silica nanocomposites were chosen as a polymer nanostructured multi-phase system. Box-Behnken Design tool was considered for analysis of experiments. As the main parameters, the soft segment molecular weight, filler content and size were pre-selected. The nanocomposite films having various soft segment molecular weight, filler content and size were prepared at critical design points. Thermal and mechanical analysis were performed for each design point in order to investigate the responses such as soft segment crystallinity, rigid amorphous fraction, tensile strength and elongation at break. The surrogate models were created by the analysis of variance for each response.