Tez No İndirme Tez Künye Durumu
475426
New zones of coexistence in the cultural field: The popular literary magazines in Turkey / Kültürel alanda yeni 'bir arada var olma' bölgeleri: Türkiye'de popüler edebiyat dergileri
Yazar:EFE İMAMOĞLU
Danışman: PROF. DR. KENAN ÇAYIR
Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Ana Bilim Dalı / Sosyoloji Bilim Dalı
Konu:Sosyoloji = Sociology ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Dergiler = Magazines ; Edebiyat dergisi = Literature magazine ; Kültürel coğrafya = Cultural geography ; Kültürel değerler = Cultural values ; Popüler kültür = Popular culture ; Sosyal hayat = Social life
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
103 s.
Bu çalışma, Türkiye'nin kutuplaşan sosyo-politik bağlamı içinde, bugünün popüler edebiyat dergilerinin, toplumsal iletişim için alternatif bir kamusal alan olma potansiyellerini araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada, OT ve KAFA dergileri üzerinde durularak, bu dergilerin söylemsel oluşumları ve alternatif bir kamusal alan olarak çeşitli seslere ve anlatılara aynı dergi içinde birlikte var olma olanağını nasıl sundukları araştırılacaktır. Ayrıca bu dergilerin alternatif anlamlar/bilgiler üretmek yoluyla, belirli sosyal ve politik konularda karşı söylemler ile nasıl mücadele ettikleri, Türkiye'nin güncel sosyo-politik bağlamı dikkate alınarak aydınlatılmaya çalışılacaktır. Edebi/kültürel ürünlerin sosyo-politik bağlam ile beraber çalışılması, bu ürünlerin üretildikleri dönemin kültürel, maddi, politik koşullarını ve tartışmalarını anlamak adına önemli bir dayanak teşkil etmektedir. Bu doğrultuda dergilerde; kutuplaşma karşıtlığı, barış ve düşünce/ifade özgürlüğü olmak üzere üç temel söylemsel kalıp tespit edilmiştir. Dergilerde yer alan metinler (anlatılar) niteliksel metin ve söylem analizi yöntemleri ile incelenmiş ve bulgular Türkiye'nin güncel bağlamında değerlendirilmiştir. Çalışma, popüler edebiyat dergilerinin ve yazarlarının kültürel/sembolik alanı anlamın mücadele alanı olarak nasıl gördüklerini, baskın anlatılar ile söylemsel mücadeleler içine girerek, kendi (ve toplumun) hikayelerini alternatif bir biçimde nasıl anlattıklarını açıklamaya çalışacaktır. Çalışma aynı zamanda bu dergilerin farklı görüşlerden insanların fikirlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bir platform olarak, kapsayıcı ve alternatif bir kamusal alan olma potansiyelini tartışacaktır.
The aim of this study is to explore the potential of today's popular literary magazines for becoming an alternative public sphere for communication in the polarized socio-cultural context of Turkey. My focus will be on two exemplary popular literary magazines that published after 2013, OT and KAFA magazines, in order to illuminate their discursive formations, how this formation allows multiplicity of voices and narratives to coexist in one magazine as an alternative public sphere and how these magazines challenge/combat other discourses by generating alternative meanings and discourses on certain social and political issues regarding the current socio-political context of Turkey. Studying literary/cultural products, as material and discursive aspects of their time, in conjunction with the socio-political context serves the basis for an understanding of the cultural, material and political conditions and discussions of the period that they are produced. Accordingly, three main discursive patterns have spotted in the popular literary magazines, namely; the discourses of antipolarization, peace and the freedom of thought and expression. Using a qualitative textual and discourse analyses, texts (narratives) and issues within the magazines are examined and discussed in terms of their particular use of language, signs and discourses by considering their polyphonic/pluralistic authorial formation, which consists of people coming from different segments of the society, and by situating them into the broader Turkish context. The study will try to illustrate how the popular literary magazines and their authors regard the cultural/symbolic sphere as a space of struggle over meaning, how they tell their (and society's) stories in an alternative way while entering into discursive battles against hegemonic narratives and discuss their potential of being an inclusive and alternative public sphere which allows people with diverse perspectives to share their opinions.