Tez No İndirme Tez Künye Durumu
357518
1950'li yıllardan günümüze Türkiye'de sinema afişleri / Movie posters in Turkey from 1950s to the present
Yazar:SADA AGHAYEVA
Danışman: PROF. AYŞEGÜL İZER
Yer Bilgisi: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Grafik Tasarımı Ana Sanat Dalı / Grafik Tasarımı Sanat Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Afişler = Posters ; Film afişleri = Film posters ; Grafik sanatlar = Graphic arts ; Sinema = Cinema ; Türk sineması = Turkish cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
128 s.
"1950'li Yıllardan Günümüze Türkiye'de Sinema Afişleri" adlı tez çalışması beş bölümden oluşmaktadır. Tezin ikinci bölümünde, Türk Sinema tarihi başlangıcından günümüze değin araştırılmış, tarih boyu hangi süreçlerden geçtiği bu süreçlerden nasıl etkilendiği ortaya konmuştur. Ayrıca Türk Sineması'na katkıda bulunan önemli yönetmenler hakkında kapsamlı bilgi verilmiştir.Üçüncü bölümde, afiş tanımı, Dünyada ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi, önemli afiş sanatçıları ve tasarımcıları, afişin çeşitleri, afiş tasarımında değerlendirme kriterleri araştırılmış ve bu bölümde yer almıştır.Dördüncü bölümde, film afişlerinin karakteristik özellikleri ve Dünyadaki tarihsel gelişimi anlatılmıştır. Tezin son bölümü olan beşinci bölümde ise Sinema afişlerinin Türkiye'deki tarihsel gelişimine yer verilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Türk Sineması, Afiş, Film afişi,
This study called 'Movie Posters In Turkey From 1950s To The Present' consists of five chapters. In the second chapter, the entire history of Turkish Cinema has been researched as well as the question has been analyzed on what kind of processes it has been going through and how it has been influenced by these processes. Moreover, a comprehensive information has been presented about great directors who have considerably contributed to Turkish Cinema. The third chapter includes research and information about the definition of poster; its historical development both throughout the world and Turkey; prominent poster artists and designers; kinds of poster; and evaluation criteria in poster designing. The fourth chapter focuses on the characteristics of movie posters and their historical evolution. In the fifth and final chapter of the thesis, historical development of movie posters in Turkey has been analyzed. KEYWORDS: Turkish Cinema, Poster, Movie Poster,