Tez No İndirme Tez Künye Durumu
475058
Memory as a tool for conservation in historical heritage sites: The case of Selcuk, Izmir / Tarihi dokuda bir koruma aracı olarak bellek; İzmir, Selçuk örneği
Yazar:CANSU HAŞAL BAKICIOL
Danışman: DOÇ. DR. AYŞE GÜLİZ BİLGİN ALTINÖZ
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
177 s.
Bellek insanlar ile mekanlar arasındaki bağı güçlendiren önemli bir araçtır. Belleğini kaybetmiş mekanlar şu anda yaşayan kent topluluğu ile arasındaki bağı, değeri ve anlamını zamanla yitirir. Değere dayalı süreçlerde tarihi mekanların korunması için toplumun onları sahiplenmesi gerekir. Bu nedenle tarihi mekanların belleğini ortaya çıkarmak bu mekanların korunmasında bir araç olarak kullanabilir. Buna bağlı olarak, bu tez belleği bir koruma aracı olarak kullanarak tarihi öneme sahip alanlarda tespit edilen bellek mekanlarının devamlılığının sağlanması için koruma önerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda tez, bellek mekanlarının sözlü tarih çalışması analiz edilmesi yoluyla tespit edilmesine, anı değerlerinin devamlılığının sağlanmasına ve modern zamanda anının bellek mekanlarıyla yeniden entegrasyonunun sağlanarak bellek mekanlarının korunmasına odaklanmıştır. Ege bölgesinin tarihi öneme sahip en önemli kentlerinden biri olan Selçuk'un araştırma noktası olarak seçilmesinin başlıca nedeni kentte yıllardır süre gelen sözlü tarih çalışmalarının varlığıdır. Belirtilen amaç ve kapsama dayanarak bu tez iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, anı, kentsel bellek, toplumsal bellek ve tarihi mekanlarda anı değeri kavramları tartışılmaktadır. İkinci bölüm ise çalışma alanı Selçuk'a odaklanmaktadır. Bu bölümde sözlü tarih çalışmaları, fotoğraf arşivi ve literatür taramasına dayanılarak Selçuk'un bellek mekanlarının tespit edilmesine odaklanılmıştır. Tezin sonuç bölümünde ise tarihi mekanların korunmasına katkı sağlamak amacıyla bellek ve kentsel mekanların yeniden ilişkilendirilmesi için koruma stratejileri ve prensipleri önerilmiştir.
Memory has an important role in strengthening the connection of people with place. Places, those have lost their memories, consequently loses their connections, meanings and values for the contemporary society. As a value-based process, for conservation of heritage places it is necessary that the society have still connections and the sense of belonging. Hence, revealing the memories of the heritage places can be utilized as a tool for their conservation. Accordingly, this thesis focuses on use of memory as a tool for conservation and aims at defining a methodology for revealing memories of heritage place, assessing relation of memory space and urban space, proposing strategies for re-integrating memories with heritage places. For this, thesis focuses on oral history researches as an identification method of the memory places. Selçuk, which is the significant historical town in Aegean region, is chosen as a case because of the existing oral history studies. According to the defined aim and scope, the thesis is structured in two main parts. The first part is conceptual part, where the concepts of "memory", "urban memory", "collective memory" as well as "commemorative value" in cultural heritage studies are discussed. The second part focuses on the case of Selçuk. In this part, the memory places in Selçuk are revealed through the analysis of the oral history study and through extensive literature and archival survey. The thesis ends with developing principles, strategies for re-integrating memories and urban space, to contribute to the conservation of the heritage places in Selçuk.