Tez No İndirme Tez Künye Durumu
391346
Türkiyedeki afet ve acil durum yönetimi uygulamaları, bir alan araştırması / Disaster and emergency management practices in Turkey; a field research
Yazar:CENGİZ TOPEL YAYLACI
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ALAATİN FIRAT
Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:Kamu Yönetimi = Public Administration ; İşletme = Business Administration
Dizin:AFAD = Disaster and Emergency Management Directorate ; Afet yönetimi = Disaster management ; Afetler = Disasters ; Kamu kuruluşları = Public institutions ; Kamu yönetimi = Public administration ; Kriz = Crisis ; Kriz yönetimi = Crisis management ; Yönetim = Management ; Yönetim sistemleri = Management systems
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
171 s.
Afetler, ne zaman olacağı önceden tespit edilemeyen insanlar için fiziki, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal hayatı kesintiye uğratarak olumsuz yönde etkileyen her türlü doğal, insan kaynaklı ve teknolojik olaylardır. Türkiye'nin jeolojik, jeomorfolojik yapısı nedeniyle yüzölçümünün %94'ü aktif deprem kuşağı içerisindedir. Ülkemiz böyle bir riskli yapıya sahip olması nedeniyle modern, uygulanabilir bir afet yönetimine ihtiyaç duymaktadır. Dünya'da 20'inci yüzyılın başlarında ülkeler doğal afetlerin olumsuz etkilerine karşı tedbir alma ihtiyacı hissederek afet yönetimi kavramını ortaya atmışlardır. Özellikle,1970'li yıllardan itibaren ABD'de afetlerin tekrar eden döngüsel olaylar olduğu teorisinden hareketle 4 safha ortaya çıkmıştır. Bunlar, zararı azaltma, hazırlıklı olma, müdahale ve iyileştirme olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ise afet yönetiminin genel algılanışı daha çok afet sonrası 'Yara Sarma' ve 'Afetzedelere Yardım' ile sınırlı kalmıştır. Özellikle 1999 depreminden sonra modern bir afet yönetim sisteminin ihtiyacı ortaya çıkmış ve 2009 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurulmuştur. Afet yönetimi sürecinde, bütünleşik afet yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasının yanında sistemi uygulayacak yönetici ve karar organlarının özellikleri ve yönetim nitelikleri de önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye'de afet örgütlenmesi kapsamında afet yönetim sisteminin özellikleri, afet sürecine etkileri ve sistemi uygulayan yöneticiler ile karar organlarının nitelikleri ele alınmıştır.
Disasters, when people will not be determined in advance for physical, causing economic and social losses, intercepting any kind of normal life adversely affecting the natural, human and technological events are sourced. 94% of the area due to Turkey's geological tomographic structure is in an active earthquake zone. Our country has such a risky due to modern structures. Disaster management needs to be applied. Countries in the early 20th century, the world needs to take precautions against adverse effects of natural disasters have also put forward the concept of feeling of disaster management. Especially, since the 1970s, the theory of the disaster event is recurring cyclical movement has emerged in the United States 4 stages. These mitigation, preparedness, response and recovery has been identified as. In our country, after more general perception of disaster management disaster 'Wound Wrap' and 'Disaster Victims' Aid to remain limited. Especially after the 1999 earthquake occurred in need of a modern disaster management system was established in 2009 under the Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency. Disaster management process, the establishment of an integrated disaster management system and features and management qualifications of managers and decision-making bodies to implement the system in addition to implementation is important. In this study, the characteristics of the disaster management system of the disaster organization in Turkey, and the nature of the impact of disasters and decision processes with system administrators implementing bodies are discussed.